Lalenok United Susesu Hakat ba Final Kopa 12 Novembru 2020

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Lalenok United susesu hakat ba Final Copa 12 de  Novemberu hafoin halakon nia ekipa adversariu Boavista Fc Timor liu husi drama suta penalidade ho score 3-1 antes ne’e iha tempu normal ekipa rua empata ho score 1-1.

Duelo entre ekipa Lalenok United kontra Panteras Negras ne’e hala’o iha Stadion Municipal Dili (05/12).

Iha inisiu jogu ekipa rua ne’e hotu hotu hatudu ne’ebé furak iha kampu hodi atrai adeptus fotbollover ne’ebé asiste jogu refere.

No tama ba iha minutu 24 Paulo Gali susesu lori Lalenok United lidera ho score 1-0.

Estremu iskerda ho númeru kamizola 21 ne’e marka golu liu husi suta kantu no guarda rede georgino da Silva la konsege salava ho nune’e bola tama direta ba rede laran.

Tama ba iha minutu 43 Boavista Fc konsege hetan penalidade hafoin defeza husi Lalenok United Juliao Mendonca komete erru hasoru jogador avansadu Danilson Araújo, no kapitaun Boavista Fc, Natanael Reis ne’ebé sai Ezekutor ba penalidade refere sussesu fura rede Lalenok ne’ebé hein husi guarda rede Fazio Pereira, ho nune’e muda hikas score ba 1-1 to’o termina jogu parte dahuluk.

Kontinua ba jogu segunda parte ekipa rua mantein lansa kontra ataka, no halo mudansa ba tatika liu husi suptituisaun jogador maibé la iha golu ruma mak akontese to’o termina jogu segunda parte score mantein 1-1.

Ekipa rua ne’e termina jogu ho score 1-1 halo ekipa rua tenke hakat ba iha suta penalidade no iha penalidade ne’e jogador na’in 5 mak suta penalidade ekipa Lalenok United konsege marka Golu tolu no na’in rua seluk konsege salava husi guarda rede Georgino.

Enkuantu Jogador na’in 5 husi Baovista Fc ne’ebé tun hodi suta penalidade na’in ida de’it mak golu enkuantu na’in tolu seluk suta sa’e hotu ho nune’e vitória ba Lalenok United hodi hakat ba final Copa 12 Novembru liu husi suta penalidade ho score 3-1.Dvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *