PD Apoiu PR “Lú Olo” Renova EE

Fahe Tutan

Naunil Média (Díli),Vise-xefí bankada partidu Demokrátika (PD) deputadu Adriano do Nacimento, deklara pozisaun PD ba Prezidenti Repúblika (PR) Francisco Guterres “Lú Olo” hodi renova tan estadu emerjénsia (EE) ba dala XV.

Asuntu ne’e deklara deputadu Adriano do Nascimento iha intervensaun polítika iha plenária parlamentu nasionál, kuarta (30/06).

“Atu kombate virus ida ne’e, maka estadu Timor- Leste hola medidas lubun ida hanesan aplikasaun Estadu Emerjensia, Serka Sanitária, konfinamentu obrigatoriu no seluk tan’, dehan nia.

Nia hatutan, Virus ida ne’e, mai ho karakter invizivel, agresivu no perigozu ba vida umana.

“Infelizmente to’o ohin loron seidauk iha matenek ida iha mundu, mak hetan ona aimoruk hodi hamate virus ne’e no kura ema hirak ne’ebé hetan infeksaun”, hateten nia.

Reprezenta povu ne’e haktuir, ohin loron, virus ida ne’e hamate ona ema juta 3 resin iha mundu, inkluindu iha Timor-Leste ne’ebé hamate ona ema 20 resin.

Ikus liu, nia dehan PD enkonraja povu hotu-hotu atu ba simu vasina, hodi proteza an hosi covid 19, nune’e bele halo atividade loron-loron hanesan baibain. Ana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *