Uncategorized

Ho Matan Ween, “Aumatak” Apela Viquque Oan Vota Ba Lere

Fahe Tutan

Nunil Media (Dili),  Iha Kamapanha aberta daru’ak ba kandidatura ho numeru sorteiu 8, Jenera Lere Anan Timur, ne’ebe realiza iha Munisipiu Viquque, Veteranu Jaime ho kodigu rezistensia “Aumatak” Apela  ba Viqueque oan atu vota ba kandidatu Lere Anan Timur.

Veteranu “Aumatak” koalia no hamonu mata be’en iha palku hodi hateten, Uluk hari’i Fretilin iha Viqueque tanba ne’e hot-hotu vota ba Lere Anan Timur.

” Tanis iha imi nia oin tanba uluk hari’i Partidu. Frenti Revolusionariu Timor-Leste Indepedente (FRETILIN), Maibe bainhira Jeneral Lere Anan Timur mak kandidata a’an tu’u iha Lere Anan Timur,  Ita tenke hatene se Mak? Halo funu, Nia mak hatudu dalan ba ita, barak mak mai bosok de’it,” Dehan Vetarunu ne’e Jaime Aumatak, iha nia intervensaun politika, iha kampanha Kandidatura Jeneral reformadu Lere Anan Timur, Sexta, (03/03).

Nia haktuir, Kandidatura ho numeru sorteiu 8, mak sei bele rezolve problema hotu, tanba sei la hatun ema ida, hadomi ema hotu, nia mak bele kria paz no estabilidade iha rai doben Timor-Leste.

Nune’e husu ba povu aileba antigus kombatentes da libertasaun nasional veteranus iha munisipiu Viquque atu vota ba Lere Anan Timur, hodi hatutan ita nia terus no susar. Kamaradas sira ita terus la’os ema atu selu ita, maibe terus atu ita nia rai hetan ukun rasik a’an.

Autamak hateten, Lere Anan Timur, Kandidatu Indepedente la lori partidu ida maibe nia mos deklara katan nia mos Membru Comite Central Fretilin (CCF), segundu jerasaun ne’ebe hela nia mesak de’it. Latu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *