Feto Prontu Lidera, Lideransa Feto Inspirasaun Ba Mundansa Kultura Polítika Iha TL

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Kuarta (11/05) ne’e, Fundasaun Alola hamutuk ho grupu alvu Movimentu Komunidade Foinsa’e (MKF) organiza semináriu públiku no konvida figura feto forte ida, Milena Pires atu fahe hanoin no perspektiva kona-ba topiku “Feto Prontu Lidera, Lideransa Feto Inspirasaun Ba Mundansa Kultura Politika Iha Timor-Leste (TL)”.

Semináriu refere hala’o iha salaun Fundasaun Alola Mascarinhas, ho objetivu tolu (3), Valoriza feto sira nia luta ba libertasaun no tane eronia sira nia istoria nu’udar patrimonio nasaun nian hodi hametin esperitu nasionalismu no patriotizmu ba foinsa’e hodi kontribui ba hametin paz no unidaden iha ita nia rain.

Daruak, hasa’e foinsa’e sira nia koñesimentu hodi promove no apoio partisipasaun feto iha polítika no asesu ba setor hotu moris nian hodi kontribui ba dezenvolvimentu nasionál. No datoluk, forma juventude ida atu bele sai ativista, inspirador no ajensia transformador hodi lori mudansa ba moris iha sosiadade no nasaun.

Tuir oradora, Milena Pires, “Sei ita hotu hakarak hadia ita nia sistema demokrasia iha rai laran, ita hakarak polítika bele tuir duni dalan ne’ebe nia objetivu lolos atu hadia povo nia moris entaun responsabilizasaun ita nia polítiku ukun nai sira, ita nia ukun nain sira ne’e importante los”.

“Ohin hau hato’o dezafiu ida ba jovens iha ne’e, karik ho apoio Fundasaun Alola no organizasaun sira seluk ho jovens sira hanesan Klibur Juventude Iliomar no organizasaun sira seluk hanesan Rotary Leadership Youth Award organiza an hamutuk took, oportunidade diak ba involvimentu Prezidente Eleitu, husu karik husi parte Prezidente bele halo dialogu ho juventude sira atu imi bele mos hato’o imi nia hanoin, dezafius imi hetan, imi nia sujestaun ba ita nia ukun nain sira”, tenik Eis-Diplomata ne’e.

Oradora ne’e dehan, “Hau hanoin katak sei ita konsege halo ida ne’e durante tinan lima nia laran, dialogu konstante ho ukun nain sira, hau fiar katak tinan lima hotu ita sei haree mudansa boot iha ita nia rai tanba importante ba ita kontinua nafatin dialogu ho ita nia ukun nain sira, polítika mak ida ne’e duni”.  

“Sei ita nia polítika hili deit, ita fila kotuk ba malu, ita sei marka pasu nafatin. Ne’e mak hau nia mensagem ikus nian, kontinua ita nia koalia ba malu, karik la bele nonok”. Hakotu nia.

Enkuantu semináriu ne’e rasik hetan apoiu husi Kompañia Timor-Telecom. */Mj3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *