SNI-UPF Prende Atributu Arte Marsiais PSHT Iha Fronteira

Fahe Tutan

Naunil Media (Batugade), Bazeia ba rekomendasaun hosi sosiedade sivil no deputadau sira iha uma fukun parlamentu nasional, PNTL intensifika operasaun hodi halo kontrolu rigorozu iha area fronteira no iha kuarta kalan ne’e,konsege prende atributu Grupu Arte Marsiais (GAM) ne’ebe hatama ilegal iha fronteira.

Tuir Komandante UPF, Superintendente Polisia, Euclides Belo, hateten, atributu ne’ebe rekolla mai tanba iha koordenasaun diak ho SNI.

“Foin daudaun, ita nia membru Servisu Sekreta hosi Komandu UPF ho SNI (Servisu Nasional Intelijesia), halo vizilansia hamutuk iha fronteira konsege hetan komunidade balu tenta hatama atributu Grupu Arte marsiais ne’ebe partensia Grupu Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), tuir dalan ilegal iha Suku Batugade, Postu-Administrativu Balibo, Munisipiu Bobonaro”,deha  Euclides, Kuarta (13/07).

Nia afirma,  operasaun ne’e ekipa konjunta la konsege kaptura autor tanba sira konsege halai no soe hela sasan sira ne’e iha mota laran.

 maibe sira sei esforsa an halo servisu extraordinaria iha liña fronteira hodi buka tuir suspeitu sira ne’e,”katak nia.

“Sira halai soe hela saku bot 1, plastik bot rua 2, pasta 1, farda treinu PSHT pares 52, sabuk hena mutin 20, faru PSHT kor mutin 1, kor metan 4, pasta  kik hamutuk 14 no atributu hirak ne’e ita asegura ona iha Kuartel UPF, Fatuk Bot, Batugade”, relata Euclides Belo.

Kestiona kona-ba sidadaun sira ne’ebe kontinua tama ilegal, Euclides Belo hatutan, fronteiras terrestre hanesan fatin ne’ebe mak luan no presija  apoiu hosi komunidade sira atu servisu hamutuk ho UPF atu nune’e bele halo kapturasaun  ba ema sira ne’ebé mak tama sai ilegal,”nia sublinha.

Tanba Ita nafatin servisu hamutuk ho komunidade iha liña fronteira, faktus hatudu katak informasaun hotu ne’ebe iha mai husi komunidade ne’ebe iha ona konsiensia nasionalismu, hatene sentidu estadu mak pasa imformasaun ba servisu sekreta UPF no SNI,  aumezmu tempu.

“ami apela nafatin ba komunidade sira   atu  servisu hamutuk ho membru sira hodi asegura  no prevene  ema labele hakur liu fronteira ho ilegalmente nune’e ita bele asegura didi’ak ita-nia fronteira”, hakotu nia. Ana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *