EdukasaunFEATUREDIkus LiuNews

Inundasaun Estraga Edifisiu Eskola, ESEG 5 de Maio Becora Deside Hapara Prosesu Aprendizajen

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Diretór Eskola Sekundária Gerál (ESEG) 5 de Maio Becora, Manuel Verdial, hateten deside hapara provizória prosesu aprendizajen tanba edifisiu eskola kuaze hetan estragus hafoin akontese inundasaun Sesta (13/03) iha Kapital Dili.

Diretór Eskola Sekundária Gerál (ESEG) 5 de Maio Becora, Manuel Verdial, ba jornalista sira iha kna’ar fatin, Segunda (16/03).

“Eskola sei paradu durante semana rua, tolu no karik tarde liu sei to’o fulan ida mak estudante sira sei hala’o fali prosesu aprendizajen hanesan baibain, tanba iha sala haat (4) mak hetan estragus maka’as no meza kadeira sira ita sei labele uza fali”, hateten Diretór ESEG 5 de Maio Becora, Manuel Verdial.

Estudante Julia Cristina da Silva, hateten nia triste tebes ho kondisaun eskola tanba prezudika tebes ba prosesu aprendizajen, nune’e husu ba ministériu relevante atu tau atensaun.

“Husu ba governu atu tau matan emerjensia ba mai ami nia eskola, tanba ami estudante sira sofre tebes ba inundasaun ida ne’e. Ami komprende katak ida ne’e dezastre natural maibe laiha tan dalan seluk, e ami tenke husu ba Ministériu Edukasaun atu tau matan”, dehan estudante ne’e.

ESEG 5 de Maio Becora ho totál estudante hamutuk  2017 no kada aula akumula estudante 80 ka 90. Sala aula hamutuk 13 no haat mak labele uza tanba hetan estragus husi inundasaun.

Tuir observasaun   jornalista Naunil Media, Ministra Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) tun ba fatin akontesementu iha Sábadu ne’e  hodi direitamente.

Iha loron ne’ebé hanesan, Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Maijór Jenerál Lere Anan Timur hamutuk ho nia membru tun hodi fó apoia limpeza ba eskola refere. Cgj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *