FEATUREDIkus LiuNewsSaude

Kazu Pozitivu COVID-19 Foun Nain Rua Lakohi Tama Fatin Izolamentu

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Kuarta (15/04) ne’e, tuku 11 dader oras Timor-Leste (otl), kareta ambulânsia tama iha areadores Hotel Katuas atu evakua tan ema nain rua mak hetan kazu pozitivu ba moras corona virus desease 2019 (COVID-19) ba fatin izolamentu Sentru Saúde Vera Cruz, maibe infelizmente sidadaun nain rua pozitivu COVID-19 ne’e lakohi kopera.   

Pesoál Saúde ne’ebe tama areadór Hotel Katuas atu evakua sidadaun nain rua pozitivu COVID-19 ne’e haktuir, Sira lakoi kopera ho pesoál saúde atu tula ba fatin izolamentu, maibe sira hakarak muda sai hosi fatin kuarentena.

“Sira nia ezijensia iha pontu 3, primeiru sira nain rua ne’e mak deskonfia pozitivu, sira hasai hamutuk sira nain rua kontinua ba Izolamentu Sentru Saude Vera Cruz no sira seluk muda ba Fatin seluk, segundu karik mai hasai tan sira nia sample, sira sei la fó sira nia isin, se muda sira ba fatin seluk sira prontu par kopera fó sira nia isin, ikus liu horseik atu halo evakuasaun, maibe sira dehan adianta hela de’it, entaun sira lakohi kopera ho ami. Entaun la konsege evakua ba Vera Cruz, sira hakarak evakua sira dala ida de’it ba fatin seluk ida ne’e mak sira nia ezijensia”, dehan pesoal Saude ne’ebe la temi sai nia naran ne’e ba jornalista sira iha Otel Katuas, Kurta (15/04).

Tuir observasaun iha terenu nota katak, ambulansia to’o iha aredores Otel katuas tuku 11: 15 no atu tula sai fali ema nain rua iha kuarentena, maibe sira nain rua Lakohi sai hosi Hotel laran, nune’e to’o oras ne’e la konsege evakua ema nain rua ne’e.

Iha Tersa loron 14/04 ne’e, Porta voz Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC-Sigla Português), Dr. Rui Maria de Araújo relata, kazu foun konfirmadu Timor-oan nain rua, rezultadu teste laboratóriu pozitivu COVID-19 no transfere on aba fatin izolamentu Sentru Saúde Vera Cruz, nune’e hamutuk ema nain 5 mak iha ona izolamentu. Uar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *