FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

PM, Taur : “Hau Lamenta Deputadu/a Sira CNRT Abandona Plenária”

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, informa nia lamenta ho deputadu/a sira husi bankada CNRT ne’ebé la partisipa iha plenária diskusaun ba estensaun Estadu Emerjénsia (EE) datoluk.

Xefe órgaun ezekutivu, Taur Matan Ruak, hato’o nia lamentasaun ne’e liuhosi intervensaun plenária husu autorizasaun ba estensaun Estadu Emerjénsia (EE), iha  Parlamentu Nasionál (PN), Kuarta (27/05).

“Ha’u lamenta deputadu/a sira hosi partidu CNRT nian ne’ebé mak ohin la marka prezensa iha plenária. Maibé,  ha’u espera katak sira (CNRT) iha ne’ebé de’it sira sei akompaña diskusaun ida ne’e, para nune’e sira mos bele fó sira nia kontribuisaun ba mandatu tuir Konstituisaun nian, konfiansa ne’ebé povu fó inklui CNRT rasik”, hateten PM, Taur Matan Ruak.

Eis gerileiru no atual Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, agradese ba esforsu hosi Parlamentu Nasionál (PN)  ne’ebé konsege normaliza hikas situasaun iha segundu órgaun estadu, tanba funsionamentu PN henesan órgaun ne’ebé importante hodi tau matan  ba guvernasaun  no nasaun.

Deputadu bakada CNRT, Adérito Hugo, hatete Primeiru Ministru labele husu bankada CNRT, maibe husu ba bankada Partidu Libertasaun Nasional (PLP) hodi esplika, tamba aktu ne’ebé foin  lalais ne’e akontese iha PN laran.

“Husu ba bankada parlamentár sira ne’e, bankada sira ne’e atu viabiliza nia governu ne’ebé Primeiru Ministru  esplika  ba bankada  PLP, ne’ebé  kadera ualu oan ne’e esplika sira, lalika mai halo finze husu fali”. dehan Adérito. Uar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *