EdukasaunFEATUREDIkus LiuNews

Vise-MEJD, António : Valór Ezame Primeiru Periodu Konpentesia iha Profesór

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Vise-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), António Guterres, hateten professor sira mak iha konpetensia tomak atu fó valor primeiru periodu nian ba estudante sira.

Vise-MEJD, António Guterres, koalia asuntu ne’e relasiona Surtu mundial COVID-19, ne’ebe Timor-Leste (TL) hapara eskola durante fulan 3 no kuaze eskola lahala’o ezame primeiru period.  

“COVID-19 afeta ba Timor-Leste hapara  eskola durante fulan  3, kestaun valór ne’e kompetensia ba mestri sira, mestri sira  mak iha konpetensia atu fo valór ba ita nia estudante sira ne’e. Situasaun ida agora dadauk ita tama ona ba segundu trimestre. Ita reativa  eskola mos sei problema, tanba estudante sira balun sei iha uma, mestri sira mos sei halai ba mai” Vise- MEJD, António Guterres, ba jornalista sira hafoin reativa eskola Pre-Sekundariu Esperansa da Patria, iha Bekora, Segunda (27/07).

Governante ne’e hatutan,   kestaun valór  professor  sira mak hatene hodi fó valor ba estudante sira no governu mos labele rekomenda estudante sira tenke pasa hotu  ka  hein fali iha tinan oin.

“Ha’u fiar katak mestri sira liu-liu ba edukasaun Munisipal sira tenke  hatene ninia prosedimentu fó valor ba estudante sira”. dehan governante ne’e. Fet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *