FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

PM Taur : Kestaun Saúde, Ministru Finansas La Partisipa Diskusaun OJE 2020

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hateten  Ministru Finansa Fernando Hanjam la partisipa iha diskusaun orsamentu jerál estadu (OJE) tanba kondisaun saúde la perimite.

Xefe Governu konstitusionál da-ualu, Matan Ruak, esklarese kestaun ne’e hodi hatan ba preokupasaun husi deputada Elvina De Sousa, kona-ba Ministru Finansa la marka prejensa, iha debate OJE maske eventu ida ke importante ba povu Timor-Leste.

“Hau hakarak esklarese deputadu sira wainhira husu Ministru Finansa nia prezensa ne’e, verdade nia saúde la diak. Hau mak dispensa nia la bele mai, nia sei rekoopera nia saúde”, hateten PM Taur, iha debate OJE 2020 faze espesialidade, iha Parlamentu Nasionál, Tersa (06/10)

Xefe Orgaun Ezekutivu, Matan Ruak, informa durante loron rua diskusaun OJE tinan fiskal 2020 iha faze jeneralidade, Ministru Finansa la marak prezensa tanba dau-daun ne’e  halo hela tratamentu saúde.

Deputada Partidu Demokratiku (PD), Elvina de Sousa, preokupa tanba Ministru Finansa Fernando Hanjam la marka prezensa durante diskusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan fiskal 2020 iha Parlamentu Nasionál (PN).

“Ha’u atu husu klarifikasaun de’it ba Primeiru Ministru kona-ba Ministru Finansa la marka prejensa, tanba orsamentu jeral estadu ne’e eventu ida ke mais importante ba povu no deputadu sira, hakarak hatene, tamba sa la mai”, Deputada Elvina de Sousa, liu husi intervensaun iha Sala plenária PN. Ana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *