FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

Elizário : Kooperativa 60 Hahu Ativa Hikas Aktividade

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKOOP), Elizário Ferreira, informa kooperatativa besik neén nulu (60) mak hahu ativa hikas aktividade produsaun, hafoin paradu fulan barak.    

“Produsaun ne’e atus ida liu, maibe ativu neén nulu mak rezistradu, akreditu ne’e atus ida tolu nulu resin hitu, sira ne’e ativu maibe ami fahe ba kategoria tolu, kategoria A mak sira ne’ebe iha kapital liu ona rihun atus lima (500.000) ba leten, iha sede rasik”, Sekretáriu Estadu Elizário Ferreira, ba Jornalista sira iha Salaun Akait, Tersa (27/10).  

Nia esplika liu-tan, atus lima (500) mai kraik mai to’o atus rua lima nulu (250 )ne’e hanran kategoria B, Kategoria C ne’e mak sira ne’ebé atus rua Lima nulu mai Kraik (250).

Governate ne’e afirma, dadaun ne’e kooperativa sira ne’ebé kategoria A SECoop seidauk iha formasaun ba sira (grupu kooperativa).

“Maibe grupu rasik liu husi sira nia federasaun mak halo reformasaun tuir nia tarefa traballu, estrutura ninian no kooperativa sira ne’ebé kategoria B ne’e sei hetan husi federasaun no mós SECoop”, Nia hatutan

Kanidatu membru ne’e hetan akompanamentu  husi SECoop inklui federasaun sira hodi haburas no habo’ot instituisaun ne’ebé forti hodi bele dezenvolvimentu nasaun no sosiedade liu-husi seitór produtividade. Leo/Emj15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *