FEATUREDIkus LiuNewsSeguransa

PNTL Lautém Sei Kondena Sidadaun La Kumpri Regra Sira Prevensaun COVID-19

Fahe Tutan

Naunil Media (Lautém), Komandante PNTL Munisípiu Lautém, Superintendente António do Rego Fernandes, deklara sei kondena sidadaun sira mak la kumpri regra sira prevensaun COVID-19 âmbitu implementasaun estadu emerjénsia da-IX.

“Sansaun mak ne’e, ita uza lei kodigu Penal Artigu 244, ko’alia kona-ba desobedese la tuir regra sira mak parte seguransa hatuun, depois prosesa ba Ministeru Públiku”, Superintendente António do Rego Fernandes, ba Jornalista Naunil Media iha kna’ar fatin, Komandu Munisípiu  Lautém (18/01)

Komandante PNTL Munisípiu Lautém ne’e, informa iha terenu maioria kumpri ona, balun mak seidauk kumpri, tanba siensebilizasaun ladauk to’o iha ne’ebá (terenu) no balun dehan, sira la iha maskra.

“Loza ne’ebé mak la prepara Bee Moos hodi fase liman, ami sei atua. Dadaun ne’e loza sira hotu-hotu kumpri no prepara Bee Moos hodi fase liman”, tenik Superintendente António do Rego Fernandes.  

Ikus liu, Nia husu ba komunidade atu mantein regra sira prevensaun mak WHO fó sai ona hanesan uza maskra, fase liman bebeik ho sabaun no mantein distansiamentu social.

Estadu Emerjénsia ba da-IX ne’e hahú vigora iha loron 3 fulan Janeiru 2021 no termina iha loron 2 fulan Fevereiru 2021. Dvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *