FEATUREDGeralIkus LiuNews

INDMO Loke Konkursu Nasionál Aptidaun Ba Sentru Formasaun 5

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Instituto Nacional Dezenvolvimento Mão de Obra (INDMO sigla portugés) Loke konkursu Nasional aptidaun 2021 ba sentru formasaun 5 Dahitu nian Liu husi virtual hare liu ba konstrusaun Sivil.

Tuir prezidente komisaun organizadora konkursu nasionál aptidaun 2021 nian Armandio Livio Borges Belo hateten, Konkursu ba tinan ida ne’e  foka liu ba iha área konstrusaun Sivil ba snetru formasaun 5 hanesan sentru formasaun CNEFP Tibar, CNFP Becora, CT dom Bosco Comoro, SF Ir. Carlos Gamba Kairiri Baucau no CTC iha Salele

“Ohin Ita halao konkursu nasional ba aptidaun 2021 ba Dahitu nian, konkursu nee foka liu ba iha área konstrusaun sivil neebe maka inklui iha pedredu kanalizasaun, solidaria, eletresidade no karpintaria”,Dehan Prezidente prezidente komisaun organizadora konkursu nasional aptidaun Armandio  ba Jornalista iha salaun formasaun polisia akademi Comoro foin lalais ne’e.

Nia informa, konkursu nee  halo entre sentru formasaun sira mak kompete hasoru padraun serbisu Industria nia neebe mak iha Timor Leste no mos ba Rai liur.

“Formasaun ne’e ita halao durante loron lima tanba Sira presija kompleta tarefa projeitu Kiik ida ne’ebe sira tenki kompleta durante loron lima Hahu ohin 22 too 26 no sira sei halo iha neebe no Ita halo monotoriza tuir video konfenresia ka virtual neebe mak Sira halao atividade iha idak-idak Nia Fatin “, Nia esplika.

Nia akresenta, juri Sira neebe mak avalia sira mai husi Kompania nasional no internasional  ne’ebé tau hamutuk avaliador sira atu avalia atividade neebe maka sira halo.

“Iha nee Ita sei organiza juri nain Hitu ne’ebe maka ohin Ita mensiona sei sai visita ikus liu iha loron 30 too 29 dezembru”,Tenik nia

Tan ne’e relasiona ho sertifikadu ohin nee iha atividade hira kedas ne’ebe maka Ita halo iha sentru formasaun Sira ne’ebe maka hetan rezistu husi INDMO atu halo formasaun sertifikasi ne’ebe maka iha faze akreditadu.

Nune’e sentru ne’ebé maka hala’o formasaun ba pakote kualifikasaun nasional  Sertifikasi seluk ne’ebe maka  fahe ba partisipante Sira husi formasaun akreditasaun komisaun husi area pasifiku neebe maka atu haree konaba sertifikasaun no akreditasaun ba sentru ne’ebé maka hakarak sai hanesan padraun internasional.

Iha Fatin hanesan Ministru kordenador asuntu ekonomiku (MKAE) Joaquim Amaral katak, Ita nia formandu sira nia aproveitamentu husi sira frekuenta iha kursu sentru formasaun depois sira ba pasa tiha iha servisu fatin no sira iha ona esperensia entaun kompetisaun nasional abtidaun iha 2021 ne’e ba da7.

“Ne’e hanesan oportunidade ida ba ita nia joven sira atu bele aproveita no hatudu sira nia talentu no kapasidade, katak formasaun ne’ebe sira hetan husi sentru formasaun ne’e sira bele kualifikadu ona ona iha merkadu de traballu atu bele kompete ho traballador sira husi Rai liur Tantu nasional no internasional”, Dehan MKAE

Nia relata oportunidade  ne’e Laos deit atu loke kompetisaun nasional aptidaun maibe iha mos oportunidade hanesan INDMO orgaun regulador ba iha sentru formasaun sira fo mos sertifikado ba iha sentru formasaun atu nune’e formandu sira ida-idak hala’o sira nia servisu ho akreditasaun ne’ebé iha.

“Ita hanesan pais Kiik ida ne’ebe ita nia ekonomia mos barak importasaun sofre konsekuensia ba iha sasan sira nia folin tanba produtu sira ne’ebe barak ita importa ne’e nia la produs iha ita nia rai”,Tenik Nia

Entretantu sasan ne’ebé importa husi rai liur  tenke jere didi’ak oinsa ita labele sofre iha konsekuensia ne’ebé mak implika ba iha kustu ne’ebe bo’ot iha transportasi hodi implika ba iha folin sasan no ba iha retallu sira sai bo’ot liu ttan.  LTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *