FEATUREDGeralIkus LiuNews

Lere Apela Joven Sira Hadomi Futuru, Labele Sai Vitima Ba Politika No Ukun Nain Sira

Fahe Tutan

Naunil Media (Iliomar), Iha Eleisaun Prezidensial ida ne’e Kandidatu Prezidente da Republika periodu tinan 2022-2027, Tenente Jeneral reformadu, Tito da Costa Cristovao “Lere Anan Timur” Apela ba joven iha teritoriu Timor laran tomak atu labele sai vitima ba ukun nain no politiku sira, Tanba futuru nasaun Timor-Leste iha juventude nia liman.

Tuir informasaun ne’ebe esplha iha media sosial iha facebook katak iha lider balun aprovieta joven sira fahe osan hodi sosa votus iha Eleisaun ne’ebe sei realiza aban. 

Nune’e Kandidatu Indepedente ho numeru sorteiu 8 ne’e Hateten, tuir informasaun ne’ebe espalha Lalos

Iider balun fahe osan sosa votus, ka kria instabilidade iha festa demokrasia ne’e lalos.

” Maibe bele, sira ne’ebe sente lakon esperansa dezesperadu katak atu mana iha eleisaun ida ne’e sira bele halo buat oi-oin,” Dehan Kandidatura Prezidente da Republika, Lere Anan Timur, ba www.naunil.com iha rai moris fatin iliomar, sexta, (18/03).

Lere Hatutan, Se Ema ruma iha intesaun hanesane labele.

” Tanba nasaun doben ida hari’i ra’an no isin, funu ba demokrasia no liberdade, Maibe ema ruma hakarak boikota impede liberdade no demokrasia Ida ne’e ita entrega ba maromak ho eroi sira ne’ebe fakar sira nia ra’an sira mak sei hare’e tuir.

Maibe Lere Anan Timur optimista Eleisaun ida ne’e sei la’o di’ak tuir prinsipiu demokrasia ho liberdade no laiha problema

Nune’e Lere Apela ba Joven sira labele sai vitima ba ukun nain no politiku sira tanba futuru Timor-Leste entrega ba joven sira nia liman, husu ba joven sira atu hadomi imi nia futuru no rai doben Timor-Leste ho povu hodi hakmatek nafatin kontribui ba paz estabilidade ba prosesu dezemvolvimentu.

Lere hateten bebeik nia mos nu’udar Kandidatura Prezidente da Republika ki’ak no laiha osan.

” Hau mos nu’udar Kandidatura Prezidente da Republika periodu tinan 2022-2027 hateten bebeik katak hau ki’ak, Maibe bajeia ba rajaun vizaun misaun katak bainhira sai Prezidente da Republika hakarak dialogu mantein estabilidade e dezemvolvimentu ba ita nia nasaun,” Haktuir nia.

Ikus liu Lere Anan Timur hateten, Povu Timor-Leste tomak no Juventude sira hotu ne’ebe mak hau hadomi no hakuak bo’ot ba imi hotu.

Atu Hili Kandidatu ba Prezidente Republika  ne’ebe mak defende lialos no rekonsiliasaun unidade nasional mak hau “Lere Anan Timur” Tu’u no vota iha numeru 8.  Ne’ebe iha feton nain rua nia Klaran,” Nia hakotu. Latu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *