FEATUREDIkus LiuNewsSaude

Embaxador Japão Ho MS Inaugura  Sala USG Iha HNGV

Fahe Tutan

 Naunil  Media  (Dili),  Iha loron Sesta dia 10 fulan Marsu, Embaxador Japão iha Timor-Leste ho Ministeriu saúde (MS)     halo inaugurasaun ba sala instalasaun ultrasonografia (USG) husi Departamentu Radiolojia nian iha Hospital Nasional Guido Valadares (HNV).

Tuir reprezentantes Governo Japaun ba Timor-Leste Embaxador Kimura Tetsuya katak, ema hotu iha mundu Tomak bele halo sira-nia Moris ne’ebe ho seguru no protejidu bele Asesu ba servisu saúde nian, no saúde Nu’udar elemento ida ne’ebe importante tebes hodi alkansa objetivu ida ne’e. Tanba ne’e mak Governu Japaun Finansia ona projetu oioin atu promove servisu saúde nian iha Timor-Leste.

“Hospital Nasional Hala’o papel importante hodi garante atendimentu saúde ne’ebe Di’ak ba ema hotu iha Timor-Leste, Liu husi projetu ami suporta halo espansaun sala ultrasonografia husi departamentu Radiolojia”. Dehan embaxador japão Kimura tetsuya ba jornista Sira hafoin partisipa iha inagurasaun sala ultrasonografia departamentu Radiolojia iha HNGV

Nia hateten, bainhira Finaliza ona projetu ne’e ho Sucesso hodi kria ambiente mediku ida ne’ebe Diak Liu no konfortável Liu ba pasiente no pesoal servicu, no mos Ekipamentu balun Mak hánesan ekipamentu diagnostiku, ultrasoniku ne’ebe Fornese husi Japaun iha tinan 2018 Mak utiliza iha Fatin Refere. No mos Sira suporta Hospital Nasional Ba halo espansaun departamentu emerjensia no Renovasaun area Hein Fatin nian iha tinan 2017.

Iha fatin hanesan Ministra da saúde  Odete Maria Freitas Belo mos Hato’o ninia Apresiasaun ba Governu Japaun iha Timor-Leste  ne’ebe apoio ona fundus hamutuk $ 70 mil resin hodi  konstrui sala ultrasonografia ba departamentu Radiolojia nian hodi haforsa diak liu tan Sérvisu saúde nian iha HNV

Entretantu Servisu Diagnostiku Saúde ne’e Hánesan Ultrasonografia importante tebes ho primiti profisionalismo Sira Atu Autoriza Presferente Nebe labarik nian no Fomozu ida ho Kapasidade atu fo informasun Detalhada konaba Orgauns dos saúde produtiva  sel-seluk  Rins, no Orgauns Sira seluk iha Hospital Nasional  Guido Valadares Kopera ho embaixada Japaun Atu Hadia infraestrutura Fisiku iha Departamentu Radiolojia. Mj1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *