FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

PM Taur : Ezistensia Koligasaun Foun Buka Lideransa Di’ak Atu Lidera TL”

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak, hateten akontese koligasaun foun ne’e hola parte iha politika Timor-Leste (TL) nian nune’e bele hetan lideransa ida ne’ebé mak di’ak hodi lidera no dezenvolve Estadu Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL).

Xefe oitavu governu konstitusionál, Taur Matan Ruak ba jornalista sira hafoin kongresu nasionál Partidu KHUNTO iha Centro de Convenções de Díli (CCD), Domingo (08/03).

“Liu-liu ba partidu sira ne’ebé hetan fiar husi povu no ba partidu sira ne’ebé la hetan fiar iha parlamentu nasionál tenke kontinua servisu hamutuk nafatin tanba ohin iha koligasaun foun no aban iha fali koligasaun foun, ne’e hola parte iha politika Timor-Leste nian, nune’e bele hetan lideransa ida ne’ebé mak di’ak hodi lidera no dezenvolve nasaun Timor-Leste,” hateten Taur Matan Ruak.

Kona-ba impase polítiku rai laran, Taur Matan Ruak iha esperansa katak sei iha solusaun no tenke iha solusaun.

“Sei iha solusaun, bain-bain ha’u sempre dehan Maromak tau problema sempre iha ninia solusaun. Badaen sira halo kadiadu no mos halo mos xave ita tenke hetan solusaun se la hetan solusaun ema dehan ita la iha kapasidade atu jere ita nia nasaun, ha’u nia esperansa tenke hetas solusaun”,

Enkuantu kona-bá karta demisaun ne’ebe antes ne’e aprezenta ona ba Xefe Estadu Timor-Leste, Taur dehan, Taur dehan, to’o agora Prezidensia Repúblika seidauk fó resposta, nune’e nia sei kontinua mantein assume pasta núdar Primeiru Ministru to’o akontese govenu foun. Lop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *