FEATUREDIkus LiuNewsSaude

Pozitivu COVID-19 Iha TL Aumenta Ba Nain 22

Fahe Tutan

Naunil Media(Dili). Porta voz Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC-Sigla Português), Rui Maria de Araújo, informa kazu konfirmadu pozitivu ba COVID-19 iha Timor-Leste hamutuk nain 22, hosi númeru ne’e nain ida mak rekoperadu.

Porta voz CIGC, Rui Maria de Araújo, ba jornalista sira, iha Sentru Media, Centro de Convencões de Díli (CCD), Domingo (19/04).

“Kazu konfirmadu hamutuk 22 pessoas ida rekopera ona entaun ita iha 21 pessoas pozitivu, tamba kazu foun nain tolu hosi horseik mai ohin. Total kazu suspeitu hamutuk nain 327 horseik iha 323 deit maibe aumenta hosi horseik mai ohin aumenta nain haat. Total kazu provavel hamutuk nain lima horseik mai ohin aumenta ida ba lima. Total hein rejultadu hosi laboratóriu hamutuk nain 92, hosi horseik mai ohin aumenta 80. Total rezultadu negativu nain 208 mantein hanesan horseik”, relata dr. Rui Maria de Araújo.

Entertantu total abitante sei iha kuarenten hamutuk nain 597, autokuarentena iha munisipiu hamutuk nain 15, iha Dili la iha autokuarentena, kuarantena obrigatóriu iha Díli hamutuk nain 474, iha munisipiu hamutuk nain 108, hosi númeru ne’e nain 23 mak profesionál saúde ne’ebe durante fó tratamentu saúde ba sira ne’ebe iha kuarentena no fatin izolamentu. Uar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *