FEATUREDIkus LiuNewsSaude

COVID-19 Iha TL: Suspeitu 147 Hein Rezultadu Teste Konfirmasaun

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Kordenador Forsa Tarefa e Mitigasaun Surtu COVID-19 no Porta Voz Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC-Sigla Português) dr. Sergio Lobo, informa kazu COVID-19 iha Timor-Leste, suspeitu sira ne’ebe hein rejultadu teste konfirmasaun aboratóriu hamutuk nain 147, enkuantu komfirmadu  mantein nain 24 no rekuparadu 22.

Porta Voz CIGC, dr. Sergio Lobo, ba jornalista sira liuhosi komunikadu imprensa iha Sala Situasaun, Centro de Convenções de Díli (CCD), Tersa (12/05).

“Kazu komfirmadu seidauk iha mudansa nain 24 nafatin, rekuperadu nain 22, ema nain 6 mak sei iha fatin izolamentu sira iha kondisaun ne’ebé di’ak.  Teste  negativu hamutuk nain  781, hein rezultadu hamutuk 147, iha kuarentena nain 91, nain 28 iha kuarentena fasilidade munisípiu sira, nain 60 iha kuarentena fasilidade iha Dili, totál ema ne’ebé liu ona loron 14 iha  kuarentena hamutuk nain 2177, iha Díli 1701, hosi munisípiu hamutuk nain 476”, informa dr. Sergio Lobo.

Porta voz ne’e informa liu-tan, totál amostra ne’ebé mak ministériu saúde (MS) rekolla hosi vijilansia sintinela  iha  munisípiu sira totál hamutuk nain 515.

“Ministériu saúde halo vijilansia sintinela iha munisípiu lubuk ida hahú iha loron Tersa  kotuk, totál amostra ne’ebé sira foti ona 515, ema nain nain 63 hosi ema sira suspeitu nain 452, hosi ema ne’ebé  laiha suspeitu”. Relata eis ministru saúde ne’e.

Ikus liu Nia dehan, iha amostra sira ne’ebe foti ona 515, teste ona 133, rezultadu negativu hotu, balun sei hein hela rezultadu”. Apm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *