EdukasaunFEATUREDIkus LiuNewsSaude

COVID-19 : EBC Nú.03 Fatumeta Prepara Rasik Ekipamentu Prevensaun

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Diretóra Ensinu Bázika Central (EBC) Númeru 03 Fatumenta, Fernanda Caldeira Belo, informa eskola refere prepara rasik ekipamentu sira prevensaun COVID-19, tanba to’o seidauk hetan apoiu husi Governu.

“Agora prosesu aprendijazen hanesan bain-bain no nafatin priense rekejitu  prevensaun COVID- 19. Atu halo prevensaun ba Covid-19 tenke fase liman bei-beik, uza maskra no halo distania soasiál. Maibé, ami  rasik mak prepara ekipamentu hanesan termu skener, bee, balde no sabaun.  Kona-ba maskra estudante ida-idak mak lori rasik husi uma”, Diretóra EBC Nú.03 Fatumenta, Fernanda Caldeira Belo, ba Naunil Media iha eskola nia kna’ar fatin, Bairru Pité, Segunda (03/08).

Nia esplika, estudante antes atu tama area eskola nian, tenke koko temperatura isin,   hotu foin ba fase liman no tama iha aula, estudante nafatin fase liman.

“Antes hahú aprediazem Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu  (MEJD) no Ministériu Saúde (MS) servisu hamutuk  halo desinfekta ba eskola.

Ikus-liu, Nia informa, dadaun ne’e professor sira prepara ona matéria ba ezame primeiru periodu.

Entretantu EBC Númeru 03 Fatumeta totál estudante hamutuk nain 1.250 no professor totál  hamutuk nain 43. Fet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *