FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

Prosesu Produsaun Meza PPN Kuaze Fulan Ida, Aniceto : 30 Agostu Seidauk Bele Hatuur Meza

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Karpinteiru Kompaña Jepara Meubel, Domingos Soares, informa prosesu halo (produsaun) meza fóun Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) kuaze fulan ida, komesa husi fulan Jullu to’o Agustu tinan 2020.

“Meza tolu (3) ne’e produz husi Aiteka hotu ida bo’ot ba Presidenti Parlamentu Nasional ho nia komprimentu 2M/10 no largura 1M, Meza ki’ik ba Vice nain rua ho nia komprimentu 2M no largura 1M, Meza refere produz husi kompaña Jepara meube iha Komoro Beto, besik Aeroporto Presidente Nicolau Lobato”, Karpinteiru Domingos Soares, ba jornalista sira molok entrega meza foun PPN iha Uma Fukun Parlamentu Nasionál, Segunda (17/08).

Karpinteiru ne’e esplika, produsaun meza tolu ne’e ho durasaun ne’ebé lahanesan, Meza ida bo’ot ne’e produz semana rua no kiik rua ne’e kada meza produz semana ida, nune’e meza tolu ne’e hamutuk kuaze han tempu fulan ida.

Aniceto : 30 fulan Agustu Meza PN Seidauk bele Hatuur  

Prezidente Parlamentu  Nasional (PPN), Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, deklara Meza Parlamentu Nasional mak antes ne’e harahun husi deputadu sira iha fulan hirak liu-ba, seidauk hatuur iha loron 30 fulan Agustu, tanba sei halo preparasaun.

Xefi kintu (V) lejislativu hato’o asuntu ne’e hafóin relata servisu Parlamentu Nasional durante fulan tolu (3) ba iha Prezidenti da Républika Francisco Guterres ‘Lú Olo’, iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Bairu Pité, Segunda (17/08).

“Ami seidauk determina tempu maibé iha tempu badak ami sei desidi tempu hodi halo seremonia Kulturál”, teknik Aniceto.

Tuir PPN, la’os fasil maibé sei lori tempu, atu harii, tanba ne’e uza osan estadu iha regra sira iha prosesu aprovizionamentu ba halo de’it meza.

Kona-ba meza parlamentu Nacionál ne’ebé rahun  antes ne’e Prezidente Parlamentu atual promete ona meza refere sei hamrik hikas iha loron 30  fulan Agustu maibé la konsege no tuir nia sei adia ba iha tempu seluk. Dms/ Emj3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *