FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

Agostinho Somotxo : Nesesáriu Extende Tan Estadu Emerjénsia ba Da-Limak

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Prezidente Komisaun B Parlamentu Nasionál (PN) trata asuntu Negósiu Estranjeiru no Seguransa, Deputadu José Agostinho Sequeira ‘Somotxo’, hateten haree ba sitausaun Surtu COVID-19 iha Timor-Leste nesesáriu atu extende tan Estadu Emerjénsia ba da-limak (V), nune’e bele kontrolu movimentu hodi prevene virus global ne’ebe dadaun sai preokupasaun mundiál.    

“Ita hotu hatene’e COVID-19 ne’e’e moras importadu ne’e’ebé mai husi nasaun seluk, tan ida ne’’e mak iha nesesidade atu deklara tan Estadu Emerjénsia” Deputadu José Agostinho Sequeira ‘Somotxo’ ba jornalista sira iha Sala Komisaun B PN, Kuarta (26/08).

Deputadu bankada Partidu FRETILIN, Somotxo, hatutan karik COVID-19 ne’e sei aumenta maka’as iha Nasaun viziñu hanesan Australia ho Indonézia konserteza Timor-Leste sei deklara tan Estadu Emerjénsia ba da-limak atu suspende sidadaun hotu bele prevene’e no kombate COVID-19.

“Hanesan prezidente komisaun B trata asuntu Seguransa no Négosiu Estranjeiru, alternativu ne’ebé diak liu ba ema hotu atu kombate COVID-19, Estadu tenki foti medida rigorozu hanesan extende tan Estadu Emerjénsia ba da-limak, liu-liu iha Aeroportu, Marítima inklui fronteira terestre”, tenik Deputadu José Agostinho Sequeira ‘Somotxo’.

Nune’e Deputadu Somotxo husu ba kada instituisaun toma responsável atu perpara bee no sabaun iha servisu fatin, fatin públiku, uza maskra no distansiamentu sosial.

Kurta 05 fulan Agostu tinan ne’e, liu husi komunikadu imprensa iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Bairu Pité, ofisialmente Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres ‘Lú olo’, dekreta Estadu Emerjénsia ba da-haat (IV) hahu loron 06 fulan Agostu to’o remata loron 04 fulan Setembru tinan 2020. Emj3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *