Negosiu

SECOOP Sei Hadia Sistema Ekonomia Iha Muisipiu Manatutu, Baucau, Losplaos, Viqueque

Fahe Tutan

Naunil Media (Dili), Governu liu hosi Sekretariu Estadu Cooperativa (SECOOP),sei hadia sitema Ekonomia Inklui fo formasaun ba iha Munisipiu, Baucau, Manatuto, lopslalos,Viqueque hodi asegura sustetanvilidade ekonmia,iha munisipiu haat ne’e.

Sekretraiu Estadu Elizario fereira hatete lia hirak ne’e ba jornalista sira Iha Akait Dili,segunda (07/09)

“Agora dadaun kooperativa kreditu mak se funsiona hanesan instituisaun iha fase ba hadia oinsa bele funsiona hodi asegura sira nia sustentabilidade nian ba kooperativa iha minisipiu haat mak manatutu viqueque baucau lautem”hateten membru Governu nee

nia hatutan objetivu ba atu hadia kooperativa iha muinisipu hirak ne’e tanba tinan barak ona la iha formsaun inklui la iha proposta rekomendasaun.

“kona-ba planu nee atu hadia sira nia sistema ekonomia tanba sira fraku iha kontabilidade oinsa atu jere jestaun diak ba koperativa inklui materia boot empresas ho impresario lokal balun ne`ebe mak koa`lia ho ami no husu mos formasaun”nia hatutan

tuir nia maioria emprezariu balun mak laiha atu desenvolve sira nia atividade kooperativa nian inklui barak la iha kondisaun.Leo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *