Negosiu

SECOOP Kontinua Buka Dalan Dezemvolve Ekonomia Rai Laran, Hahu Hosi Baze

Fahe Tutan

Naunil media (Dili), Secretariu Estado de cooperativas (SECOOP) Elizario fereira hateten Dadaun ne’e Governu Liu hosi Sekretariu De Koperativa buka maneira oinsa atu halo desenvolvimentu fo inpaderiamentu atu asegura no desenvolvimentu Ekonomia iha area Rural

” Atu reforsa hanoin hirak ne’e sua exelensia primeiru ministru foti kona-ba suco ida ba komunitaria rua parte secoop fo ideia katak kooperativa komuniatria minimu ne`e rua maximu ne`e potensia ba suco ne`e tanba ne`e mak sai hanesan prioridade ba iha kultura” hateten elizario ba jornalista sira iha salaun secoop Akait, Segunda (07/09)

membu Governu ne’e hatutan nudar joven ida nia nia nafatin Iha maturidade organiza no mobiliza joven sira atu fila ba kampu kontribui ba desenvlvimentu ekonomiia iha rai laran hanesan iha joven feto no mane katuas ferik sira.

” ne`e secretaria haat ami enkontru hamutuk atu difini liña jeral ida halao ba baze , maski Ida idak nia sekretaria maibe ho objektivu komum ida katak kria kampu de traballu ba joven sira bele kria auto empregu sira nia an rasik”nia hatutan

tuir nia servisu kooperativa ne’ebe dafaun ne’e lao iha nia mandatu hari`i ona kooperativa foun ualu, nos sira ne`ebe hetan formasun hamutuk sanulu resin walu ,ema ne`ebe partisipa minimu neen nulu, signifika katak ba oin asismentu akopañamentu inklui monitorizasaun sira husu kooperativa sei lao wainhira orsamentu do Estadu 2021,Ezekuta.

“wainhira Parlamentu Nasional provsaun orsamentu atu bele aselera servisu sira ne`e ba nia diak hodi rekopera fila fali ekonomia rai laran ninian ne`ebe mak iha hela dekrasaun ida durante tinan hirak kooperativa ` hamutuk atus rua sanulu resin haat iha munispiu hotu ho total membru haatn nulu mak adere ba koperativa,no akumla total osamentu $.8 milloens”.Leo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *