DesportuFEATUREDIkus LiuNews

Xanana Konsidera Atividade Desportu Hametin Amizade Entre Joven

Fahe Tutan

Naunil Media (Manufahi), Segunda (21/09) ne’e Líder Karismatiku Kay Rala Xanana Gusmão ho ninia ekipa entrega ekipamentu desportu ba joven sira iha suku hanesan suku Babolu no suku Betanu iha aldeia Uru-Fu, suku Holarua, postu Same.  

Iha entrega ekipamentu desportu ne’e, Líder Karismatiku Xanan husu ba joven sira atu nafatin uza atividade desportu kria amizade, maibe la’os atu hamosu komflitu ba malu.

“Jogu desportivu hanesan jogu ne’ebe hodi kria amizade entre joven sira iha suku ida ba suku seluk, ne’ebe iha talentu ba deportu hodi bele hamenus komflitu hodi kria unidade ba joven sira iha suku ida ba seluk. Tenki kria unidade, amizade ho suku sira seluk iha munisipiu ne’e”,  Líder Karismatiku, apela asuntu ne’e iha nia vizita ba aldeia Uru-fu, suku Holarua, postu Same.

Eiz gerileiru rejistensia Komandante Em Xefe FALINTIL, Xanana Gusmão harteten desportu hanesan aktividade la’os atu kria komflitu ba malu, maibe oinsa kria amizade, unidade, kari domin, kuda dame iha sosiedade no iha munisipiu rasik.

Iha fatin hanesan reprezentante Xefi suku Betanu, Filipe De Araújo, agradese ba líder karismatiku Kay Rala Xanana Gusmão ho ninia ekipa ninian vizita no oferese ona ekipamentu desportu nian ba juven sira.

“Hau agradese ba líder karismatiku Kay Rala Xanana Gusmaun ho ninia ekipa nebe mak oferese ona ekipamentu desportu ba ami nia joven sira ne’ebe iha talentu hodi kria unidade, amizade ho suku sira seluk iha area desportu nian”, dehan xefi suku Betanu.

Ekipamentu sira mak líder Karismatiku Xanana oferese mak hanesan, Bola tebe, bola volli, Farda no seluk tan. Nfm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *