Eskola Filial 12 De Outobro Tasi-Tolu Seidauk Realiza Ezame 1º Periodu

Fahe Tutan
Foto Eskola 12 de Outobro Tasi-Tolu

Naunil Media (Díli) Diretora husi Eskola primaria 12 de outobru Tasi-Tolu, Filomena Casmiro, deklara to’o agora eskola refere seidauk realiza ezame primeru periodu, tanba kondisaun estudante sira nian seidauk preparadu.

“Bazeia ba ezame primeru periodu ne’ebé sei realiza iha fulan ida ne’e nia laran, ne’ebé liu husi via online, husi eskola 12 de outobru labele hala’o ezame online tanba estudante maioria mak hetan dezastre naturais ne’ebé foin lalais ne’e akontese, no agora daudaun ha’u komesa ona prepara karta ida atu haruka ba edukasaun kona-ba problema ne’ebé ami hasoru,” dehan diretora ne’e iha nia-kna’ar fatin tasi tolu, tersa (20/04).

Nia mós informa kona-ba prosesu aprendizazem online iha eskola 12 de otobru agora daudaun husi UNICEF mak prepara hela Telivizaun ida hodi fasilita estudante sira liu husi programa eskola ba uma, maibe estudante maioria mak la tuir programa refere.

“Ita bele dehan la’os estudante hotu-hotu, mai tuir programa eskola ba uma husi UNICEF maibé estudante balun de’it mak tuir eskola ba uma, barak mak la tuir tanba sira infrenta hela ba dezastre naturais,”tenik nia.

Nia-hatutan Kona-ba materia ne’ebé dadaun ne’e sira fó ba estudante sira, bazeia ba kondisaun ne’ebé sira iha. Maibé la sufisiente ba estudante sira hodi aprende.

“Nu’udar inan ba eskola ida ne’e ha’u fi’ar katak iha situsaun normal, ha’u sei tur hamutuk ho profesor sira hotu atu bele rejolve problema refere hodi prepara materia ba estudante sira atu bele tuir ezame primeru periodu,”nia informa.

Entretantu tuir dadus estudante sira iha eskola 12 de otobru tinan ne’e hamutuk estudante 1.767 inklui profesor hamutuk 29. kon.JON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *