EdukasaunFEATUREDIkus LiuNews

Ohin Estudante ISC Hamutuk 479, Gradua Ona

Fahe Tutan

Naunil Média (Díli), Institutu Superior Cristál (ISC), Realiza graduasaun ba dala-13 ho estudante hamutuk 479. Kompostu hosi, Masteradu  hamutuk ema nain-9, Falkuldade Ciensia Edukasaun (FCE) hamutuk ema nain-203, Ciensia Saúde (FCS), hamutuk ema nain-227. 

” Graduasaun ISC estudante hamutuk 479, hosi programa mestradu nain-9, FCE nain-203, FCS hamutuk nain-279, Nune’e ohin ISC gradua estudante hamutuk nain-479, hosi programa Bacharelatu no Lisensiatura ho graduasaun ba dala-2.” Dehan Reitor ISC, Sebastião Pereira, Liu hosi diskursu, Hafoin realiza serimonia graduasaun, Iha CCD, Segunda, (31/01)

Reitor ISC, Sebastião Pereira, Kongratula susesu ba graduante sira hotu hosi programa, Bacharelhatu Lisensatura  Mestradu sira bele kompleta sira nia estudu iha ISC.

” Hau kontente no orgulhu graduasaun ne’ebe determina faze estudu iha kampus hanesan estudante, no etapa seluk ne’ebe kontinu odamatan nakloke ba ita bo’ot sira, no ba sira ne’ebe iha lisensiatura no mos hetan mestradu, agora dadaun ne’e no sira ne’ebe Bacharelhatu bele kontinua ba lisensiatura no sira ne’ebe kontinua doutoramentu mós ami iha kooperasaun ho universidade estrangeiru atu ita bo’ot sira bele kontinua estudu,” Reitor esplika.

Nia Apela, Gradusaun hotu iha obsaun rua mak ita bo’ot sira hili hanesan, buka servisu no servisu atu hetan  esperiensia servisu nian ba sosiedade, hanesan graduante prontu atu proteza tuir kareira no tuir empregu, mós ba sira ne’ebé servisu ona sei aumenta tan nia dezempregu no kontinua sira nia estudu hakarak imi susesu iha futuru.

Sebastião hatutan, Graduadu sira hosi ISC nasaun TL hein hela imi, Tanba imi mak tarefa no responsabilidade ne’e hatu no prova katak alumni ISC nia ema ne’ebé matenek no kapasidade atu kompete no kontribui ba dezenvolvimentu rai doben Timor-Leste.

Iha fatin hanesan Reprezentante graduandu Bonifacio Cardoso Martins, hosi FCE hateten,  ISC nu’udar instituisaun privadu ne’ebé hamrik iha nasaun doben TL, hodi kapasita Timor-oan tomak ne’ebé hakarak hala’o nia estudu.

Nia esplika, La fasil atu estudante hot-hotu tama iha fatin  ne’e, Nune’e mós la fasil atu estudante hotu termina lalais iha fatin ne’e, Maibé loron ohin hirak ne’e hotu konsege hodi hetan grau bacharelatu, Lisensiatura no grau Mestradu, tuir idak-idak nia área.

Agradese ba inan aman no familia sira ne’ebé ho laran kma’an hili ona São João de Bosco ISC hodi sai knu’uk matenek nian.LTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *