FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

Lere: Hau Ba FRETILIN La’os Atu Sai Opozisaun Ba Ema Ida

Fahe Tutan

Naunil Média (Díli), Kandidatu Prezidente da Repúblika periodu tinan 2022-2027, Tenente Jenerál Lere Anan Timur,Informa, Iha momentu ne’ebé sei asumi kna’ar hanesan Xefe Estadu Maior Falintil-Forsa Defeza de Timor-Leste (F-FDTL), identifika a’an nafatin katak hau Fretilin.

“ Hau ba Fretilin la’os atu sai opzisaun ba ema id aka atu ba sobu partidu, Maibé hau nia misaun iha partidu laran mak interese nasaun nian, interese partidu. Interese nasaun siknifika tenke senti problema saida mak afeta ba ita nia rai no ba povu, situasaun partidu nian iha kulker prosesu ka organijasaun tenke iha balansu atu hare’e buat ne’ebé mak di’ak no ladi’ak.” Dehan Tenente Jenerál reformadu, Lere Anan Timur, ba jornalista sira liu hosi komunikadu impressa, iha sede nasionál pantsi kelapa, Tersa, (29/03).

Nia haktuir, Objetivu ba Fretilin primeiru mak interese nasionál, Lider hot-hotu tenke promove dialogu unidade nasionál ho rekonsiliasaun, Nune’e bele kria estabilidade ba ita nia rai no povu atu bele hetan dezemvolvimentu. “Ne’e Lema ne’e mak hateten Marka Diferensa.”

Kona-na naksala iha Fretilin Lere Anan Timur, deklara sei la to’o iha pontu ne’ebá atu kritika ema ida kuandu seida’uk apar didi’ak situasaun situasaun iha partidu nia laran.

“ Hau rona hosi liur dehan katak iha Fretilin fahe malu iha problema inklui akuza Sekretariu Jerál Marí Alkateri, Hau labele to’o pontu ida ne’e atu kritika ema ida enkuantu seida’uk apar didi’ak situasaun iha partidu nia laran,” Haktuir Lere.

Segundu Jerasaun Fretilin ne’ebé eleze iha Maubae ne’e hatutan, Fretilin la’os foin mak mosu maibé partidu istoriku ida. 

“ Istoria la siknifika katak, istoria ho tempu, la’os istoria tanba Fretilin mak hakerek istoria halo istoria ba ita funu da libertasaun nasionál Timor-Leste nian.” Hateten Lere Anan Timur.

Iha prosesu ne’ebé Fretilin nian la’o ai-laran iha prinsipiu kestaun rua, Kritika auto kritika, hanesan maior arma da Fretilin ne’ebé uza hodi haforsa. No formasaun kuadru Fretilin, tenke kapasita atu bele lidera Fretilin ka ka’er ukun, tanba halo partidu politiku atu ukun no hetan kadeira.

Nune’e Lere motiva, Militantes, li-liu intelektuais iha partidu laran tenke iha formasaun politiku, atu sai kapasitadu no matenek atu tu’u iha estrutura Fretilin hanesan mo iha kadeira governu ka Parlamentu nian.

Laiha duvida, kuandu iha formasaun politika kapasitasaun kuadru Fretilin nian. Laiha duvida iha avaliasaun teoriku no pratika, nune’e iha futuru ema ida labele dehan katak iha direitu no bele maibé laiha pratika lahatudu. 

Hirak ne’e vizaun Lere Anan Timur, Bainhira ba Fretilin mak interse nasionál no Partidu. Latu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *