FEATUREDIkus LiuNewsSeguransa

Falur: Rekrutamentu ba Kadetis Foun Tuir Prosesu Regime F-FDTL

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Xefe Estadu Maiór Tenente General Domingos Raul “Falur Rate Laek” hateten,  Rekrutamentu ba kadetis foun tuir prosesu no regime ne’ebé mak iha istituisaun Falintil Forsa Defeza de Timor- Leste (F-FDTL).

“Rekrutamentu  ne’e bazeia mós ba lei no regime ne’ebé iha faze foun  regime voluntariu, regime volutariu ne’e mak sidadaun  no joven hotu-hotu hakarak no interesadu tuir teste no tama forsa, Depois tama juramentu tia mak tama ba regime kontradu tó tinan hitu”, dehan Xefe Estadu Maiór Tenente General Domingos Raul “Falur Rate Laek” ba jornalista sira iha restruturasaun ba kompenete terreste iha Baucau,  segunda (11/04).

Falur  hatutuan,  Halo dezempenhu ba nia no husu mós ninia hakarak ne’ebé di’ak,   depois nia tama ba kuadru permanente,  bainhira kuadru permanente mak nia la liu, enatun nia fila ba ona uma hodi halo servisu seluk. Flo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *