Saude

Povu Levanta Be Moos, Estrada no Elektrisidade

Fahe Tutan

Naunil Media(Dili), Husi uma fukun Parlamentu Nasional, deputada husi bankada Fretilin Lidia Norberta leanta preokupasaun feto maluk potensial sira husi Suku Liaruka Postu administrativu Ossu Munisipiu Vikeke, ne’ebe difikulta be moos, estrada no elektrisidade hodi difikulta atu asesu sisema saude.

Deputada Lidia Norberta kestiona kestaun ne’e ba plenaria uma fukun PN, segunda,24/02, tanba problema baziku sira hanesan be moos, estrada no elektrisidade la’os de’it feto potensial sira iha Suku Liaruka maka infrenta de’it, mas problema hanesan mos feto malu sira iha suku sira teritoriu laran tomak infrenta ida ne’e.

“hau atu relata mos ba governu relasiona ona grupu mulleres Parlamentar ba Suku Liaruka, liu-liu relasiona difikuldade feto maluk sira la’os deit Liaruka, Liaruka sai referensia maibe iha Timor laran tomak kuaze fatin barak, suku barak maka laasesu ba estrada, be moos elektrisidade, ne’ebe difikulta mos feto maluk sira atu bele asesu ba sistema saude,”Deputada Lidia iha planaria PN.

Deputada Lidia afirma, problema hanesan mos feto maluk sira husi Likisa levanta maka laiha be moo, estrada no elektrisidade ba suku ne’ebe sira hela ba hodi difikulta sira atu asesu fasilidade saude sira.

Nune’e Deputadu Jose Virgilio husi Bankada CNRT, husu ba portavos governu atu hato’o preokupasaun populasaun sira iha area Surikmass ne’ebe infrenta problema be moos,.

Tanba laiha lina koordenasaun entre obras publiku ho parte SAS nian entaun bainhira halo konstrusaun ba be ladan (saluran) sira ne’e pipa tohar latroka ho pipa merek hanesan maka nia husu atu instituisaun rua ne’e troka pipa merek hanesan ba be iha area Surikmas nian.

Portavos Governu atual Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial, Mericio J. dos Reis ‘Akara’ responde ninia prezensa rejista hotu preokupasaun sira ne’ebe maka Deputadu no deputada sira hato’o depois nia sei relata ba ministeriu kompetente atu koresponde diretamente.

“Ami rejista hotu preokupasaun maka ita bo’ot sira hato’o, sei transmiti ba ministeriu relevante atu fo atensaun,”hakotu portavos VIII Governu Mericio ‘Akara’. Ivo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *