FEATUREDIkus LiuNewsSaude

SEKOMS Ofisialmente Lansa Kampaña Prevensaun COVID-19

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Kuarta (18/03) ne’e, Sekretaria Estadu ba Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) servisu hamutuk ho Ministériu Saúde (MS) no Organizasaun Mundiál Saúde (WHO-Sigla Ingles) halo lansamentu ofisiál ba kampaña prevensaun ezistensia COVID-19 (Corona Virus) iha Timor-Leste.

Objetivu hosi lansamentu ofisiál ne’e, SEKOMS servisu hamutuk ho MS ho WHO, sei tama sai suku hodi espalla infomarmasaun kona-ba pandemia corona virus (COVID-19) ba sidadaun sira bele prevene án hosi moras refere.

Hafoin lansamentu ofisiál, Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Mericio Juvenal ‘Akara’, hateten governu iha responsabilidade hodi prevene corona virus (COVID-19) iha Timor-Leste, tanba organizasaun saúde mundiál konsidera hanesan pandemia no iha posibilidade sei kona nasaun hotu-hotu.

“Ohin lansa dahuuluk iha Suku Bairu-Pité, Postu Administrativu Dom Aleixo, Munisipiu Díli  hodi reprezenta suku sira iha teritóriu Timor laran tomak. Responsabilidade estadu no governu nian mak hodi esplika problema corona virus ba ita nian sidadadun hotu-hotu, tanba organizasaun saúde mundial konsidera hanesan pandemia no iha posibilidade sei kona nasaun hotu-hotu, entaun ita hanesan nasaun ki’ik ida tenke hola inisiativa proativu hodi esplika ba ita nia sidadaun sira hodi kompriende virus ida ne’e”, SEKOMS Mericio Juvinal ‘Akara’ ba jornalista sira iha Suku Bairro Pité.  

Mericio ‘Akara’ hatutan, governu deside forma ekipa konjunta lídera hosi Ministériu Saude kolabora ho parseiru sira liu-liu WHO kontinua fahe fahe informasaun atu evita no  proteje nasaun Timor-Leste hodi prevene hosi corona virus.

“Programa ida ne’e SEKOMS kontribui ekipamentus  karreta hodi hala’o atividade tama sai suku sira tanba sidaudaun balun la asesu televisaun, jornal, radio no media online. Tan ne’e, analiza ba situasaun mak hamosu meius kovensionál ho fasilidade movel ba tama sai suku no aldeia sira hodi esplika kona-bá korona virus” informa governante ne’e.  

Nia husu ba autoridade lokál sira hotu atu kontribui ba  programa ida ne’e no komunidade sira labele hakfodak, tanba liu informasaun ne’e hodi prevene corona virus.

Programa ne’e realiza hosi SEKOMS no hetan suporta hosi Ministeiru Saúde no Organizasaun Saúde Mundial sei tama sai suku hodi espalla informasaun ba sidadaun kona-ba prevensaun corona virus. Lop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *