FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

PN Simu Pedidu Levantamentu FP, Arão Noe : “PN Sei Ajenda ho Karakter Urjénsia”

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe de Jesus da Costa Amaral, hateten iha Segunda (23/03) ne’e parte lorokraik, nia ona pedidu ida hosi governu konstitusionál Da-Ualu kona-ba proposta extraordinária hodi halo levantamentu ba fundu petrolíferu (FP), tanba ne’e parlamentu nasionál (PN) sei tau ajenda urjénsia.  

“Hau foin simu pedidu hosi governu, pedidu ne’e kona-ba levantamentu ba fundu petrolíferu, tanba ne’e sei ajenda pedidu ho karakter urjénsia nian”, informa PPN, Arão Noe de Jesus da Costa Amaral, liuhosi plenária iha Uma Fukun, Segunda (23/03).

Arão Noe promete sei tau importansia ba pedidu levantamentu hosi governu nian nune’e sustenta ba makina estadu liuhosi orsamentu duodécimo.

“Montante ba orsamentu ne’e depende ba governu nia kalkulasaun, tanba daudaun ne’e millaun U$ 116 finánsia duodécimo ba fulan ida hodi hein aprovasaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE)”, relata nia.  

Tuir deputadu hosi bankada partidu CNRT ne’e, katak governu labele foti direita, se di’ak liu kompri regra ne’ebe iha, tanba lei jestaun finanseira ho lei fundu petrolíferu hateten so liuhosi Orsamentu Jerál Estadu ho autorizasaun parlamentu ninian.

“Bainhira governu aprezenta proposta lei ne’e tenke hetan promulgasaun hosi Prezidente Repúblika foin vigora no fó dalan ba governu hala’o levantamentu nian”. Dehan Nia. Ana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *