FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

Renan Selak :“CNRT Vota Kontra Ba Estensaun EE Tanba Ambisaun Ba Poder”

Fahe Tutan

Naunil Media (Lautém), Prezidente Konsellu Veteranus Munisípiu Lautém, Renan Selak, hateten Partidu Congresu Nasionál Rekontrusaun Timorense (CNRT) vota kontra pedidu estendaun Estadu Emerjénsia  (EE) daruak nian iha Parlamentu Nasionál tanba ambisaun ba poder.

Prezidente Konsellu Veteranus Munisípiu Lautém, Renan Selak ba Naunil Media relasiona ho estensaun estadu Emerjénsia, iha  nia rezidensia, Lospalos Vila, Segunda (27/05).

“Hau konkorda ba estensaun estadu emerjénsia, maibe hau rona informasaun ne’ebé hosi fontes balun, katak CNRT totalmenete atu vota kontra estadu emerjénsia. Nune’e  Hau esforsu komunika ba partidu Klibur Haburas Unidade Nasional Timoroan (KHUNTO), atu vota nafatin A favór, CNRT  vota kontra Tanba ambisaun ba poder, sira rasik  hakarak oho povu Timor-Leste”, hateten veteranu hosi rejiaun I Ponta Leste, Renan Selak.  

Renan hatutan, partidu CNRT vota kontra  pedidu estadu emerjénsia tanba ambisaun ba poder no orientadu vota kontra ba estensaun, tanba hakarak moras COVID-19 daet ba  populasaun.

“Se karik partidu CNRT de’it mak vota kontra, ne’e laiha buat ida, karik koligasaun ne’ebé mak foin dadaun sira forma mak vota kontra, signifika estensaun estadu emerjénsia sei hotu ohin no aban situasaun normál ona”, tenik veteran ne’e.  

“Estensaun estadu emerjénsia  ne’e governu atu  kontrola ba  povu Timor-Leste afetadu COVID-19, tanba governu ninian  hakarak mak  salva povu nune’e ita hotu bele halo prevensaun ba surtu COVID-19 labele da’et ba povu”. Dehan Renan. Latu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *