FEATUREDIkus LiuNewsSaude

FRETILIN Apoiu Ekipamentu Ba Kommisaun Prevensaun COVID-19 Munisipiu Lautém

Fahe Tutan

Naunil Media (Lautém), Sesta (08/05) ne’e, Partidu FRETILIN liuhosi nia Bankada Parlamentár ho inisiativa  apoiu ekipamentu ba komisaun prevensaun Surtu COVID-19 iha Munisípiu Lautém. Ekipamentu sira prevensaun mak hanesan, balde, maskara no sabaun.

“Bankada Fretilin iha Parlamentu Nasionál mai apoiu ekipamentu  balde sabaun ho maskra ba komisaun prevensaun Surtu COVID-19  iha munisípiu Lautém. Apoiu ne’e,  Iha tempu badak sei distribui ba intituisaun, Sentru Saúde sira”, Sekretaráriu Administrasaun Munisípiu Lautém,  Oscar Dias Quintas, ba Naunil Media iha Edifisiu Administrasaun, Hamamoko.

Nia informa, “balde hamutuk 40, maskra hamutuk 300 no sabaun 40. Ekipamentu  hirak ne’e ekipa komisaun prevensaun COVID-19 sei atribui ba postu Saúde lima iha munisípiu Lautém”.

“Agradese ba apoiu ekipamentu prevensaun COVID-19 hosi deputadu sira bankanda FRETILIN nian, tanba ho inisiativa hakarak fó apoiu  ba komunidade Lautém”.  Dehan Nia. Latu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *