FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

Arão Noe Sei Estuda Pedidu Destituisaun Meza PN

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe de Jesus Amaral, hateten pedidu destituisaun meza parlamentu nasionál ne’ebe asina hosi deputadu bankada tolu (Fretilin, PLP no KHUNTO) aprezenta ba gabinete Prezidente Parlamentu Nasional iha loron 5 fulan Maiu ne’e laiha klareza, nune’e sei presiza tempu ba xefe órgaun lejisladór hodi estuda molok resposta.  

PPN Arão Noe de Jesus Amaral, ba jornalista sira liuhosi konferensia imprensa iha nia gabinete Parlamentu Nasionál, Segunda (11/05).

“Haree ba justifikasaun ne’ebe aprezenta hosi deputadu rekerente sira no análiza ba artigu 16 alinea B númeru 2 ne’ebe hateten Pedidu destituisaun devidamente justifikadu haree ba justifikasaun ne’ebe hato’o iha rekerementu la justifika didi’ak no klareza, tamba ne’e mak Prezidenti Parlamentu Nasionál sei análiza no estuda”. dehan prezidenti parlamentu nasional Arão Noe.

Antes ne’e deputadu nain 33 asina pedidu destituisaun Parlamentu Nasional, hosi bankada Fretilin, PLP no KHUNTO, submete ba gabinete Prezidenti Parlamentu Nasionál iha loron 05 fulan Maiu tinan ne’e, iha tuku 16:30 otl.

Iha pedidu destituisaun ne’e, hateten Prezidenti Parlamentu Nasionál mak trava atividade parlamentu hodi kria krize institusionál, maibe Prezidenti Parlamentu Nasional konsidera ne’e akuzasaun. Uar 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *