EdukasaunFEATUREDIkus LiuNews

Ezame Trimestre Daruak, EBC 10 de Dezembru Hein Despaixu MEJD

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Diretór Ensinu Bázika Central (EBC) 10 de Dezembru,  Calistro A. Guterres, informa eskola ne’e seidauk hala’o ezame trimester daruak tanba sei hein despaixu husi Ministériu edukasaun Juvventude no Desportu (SEJD).

Diretór EBC 10 de Dezembru,  Calistro  A  Guterres, ba Naunil Media, iha nia kna’ar fatin, Komoro, Kuarta (05/07).

“Kona-ba ezame segundu periodu nian, ohin loron ami seidauk simu orientasaun husi Ministériu Edukasaun Joventude no Desportu. Ami mos sempre halo aproximasaun ho diresaun edukasaun munisipiu Díli nian, ami hein  orientasaun no despaixu husi edukasaun, ne’ebé talves iha segundu periodu bele monu iha fulan Setembru tinan 2020”, tenik Diretór EBC 10 de Dezembru ne’e.

Ikus, Nia dehan, Prezidente Repúblika dekreta ona Estadu Emerjénsia ne’e foku liu ba ida ne’ebé, eskola prontu para atu bele submete ba regra ne’ebé Governu estabelese. Fet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *