FEATUREDIkus LiuNegosiuNewsPolitika

SEKoop Kontinua Buka Dalan Dezenvolve Ekonomia Rai Laran Hahú Hosi Báze

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Ferreira,  hateten dadaun Governu liu husi SEKoop buka maneira oinsa atu halo desenvolvimentu no fó einpoderamentu ba  asegura no ekonomia iha area rural.

“Atu reforsa hanoin hirak ne’e sua exelensia Primeiru Ministru foti kona-ba suco ida ba komunitária rua , parte SEKoop fó ideia, katak kooperativa komunitária mínimu ne’e rua, maximu poténsia ba suco ne’e, tanba ne’e mak sai hanesan  prioridade ba iha kultura”, SEKoop, Elizário Ferreira, ba jornalista sira iha salaun nia kna’ar fatin Akait, Segunda (07/09).

Membu Governu ne’e, hatutan nu’udar joven ida, nia nafatin iha maturidade  organiza no mobiliza joven sira atu fila ba kampu kontribui ba dezenvolvimentu ekonomia iha rai  laran  hanesan iha  joven  feto no mane katuas  ferik sira.

“Sekretaria haat, ami enkontru hamutuk atu define liña jerál ida hala’o ba baze, maski ida-idak nia sekretária, maibe ho objektivu komum ida katak kria kampu de traballu ba joven sira, bele kria auto empregu sira nia an rasik”, tenik Nia.

Nia informa, servisu kooperativa ne’ebe dadaun ne’e la’o iha nia mandatu harii ona kooperativa foun ualu, no sira ne’ebe hetan formasun hamutuk sanulu resin ualu, ema ne’ebe partisipa mínimu nain 60, signifika katak ba oin asesmentu, akopañamentu inklui monitorizasaun sira husu kooperativa sei la’o wainhira orsamentu Estadu 2021 Ezekuta.

“Wainhira Parlamentu Nasional halo provsaun orsamentu atu bele aseleira servisu sira ne’e ba nia  di’ak hodi rekopera fila fali ekonomia rai  laran ninian ne’ebe mak iha hela deklarasaun ida durante tinan hirak kooperativa hamutuk atus rua sanulu resin haat (214) iha munisípiu hotu ho total membru  haat nulu (40) mak adere ba koperativa no akumla total osamentu $.11.8 milloens”. Dehan Nia. Leo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *