FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

Deputadu FRETILIN ho CNRT Hakilar Malu iha PN hanesan Merkadu

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Deputadu bankada FRETILIN, David Dias Ximenes ho deputada bankada CNRT, Maria Barreto, sira haksesuk no hakilar malu iha Parlamentu Nasionál (PN) hanesan iha merkadu durante diskusaun faze jeneralidade ba orsamnetu jeral estadu 2020 foin lalais.

Haksesuk Malu ne’e akontese wanhira Deputadu David Dias Ximenes hato’o pontu de orden, sujere ba Meza Parlamentu Nasional hodi interven ba pontu de ordem, nune’e mosu kedan reasaun husi deputada bankada CNRT, Maria Bareto.

“Ha’u foti liman atu halo intervensaun la fó, agora labele fo tan tempu ba Deputadu ida atu koalia”, hateten Deputada CNRT, Maria Bareto.  

Deputada Maria Barreto, klarifika loloos tempu ne’ebe fo bazea ba meza Prezidente Parlamentu Nasional laos tuir ema ida-idak nia hakarak hodi hamosu beibeik pontu de ordem.

Deputadu bankada FRETILIN, David Dias Ximenes, hateten kualker deputada/u sei la manda malu, lae sai tiha deit.

 “Se mak dehan ?, Ha’u iha diretu atu koalia, be o mak manda fali iha ne’e ga? Lae o sai tiha deit ona”, responde Deupatadu ne’e.

Prezidente PN, Aniceto Guteres, halo kedan esplikasaun ba iha konfrontu idea hosi deputadu nain rua ne’e.

“Deputadu sira uza plenariu hanesan los merkadu, balun fa’an no balun ba sosa karik sosa hotu ona nonok ona”, hateten PPN, Aniceito Guterres. Ana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *