FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

PM Taur : Labele Husu Osan Hira Mak Gasta Ona, Maibe Husu Saida Mak Halo Ona

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hateten deputadu sira labele husu Governu kona-ba osan hira mak gasta ona, maibe husu sai mak nia halo.

Xefe Governu, Taur Matan Ruak, koalia asuntu ne’e hodi hatan ba ba intervensaun deputadu/a opozisaun sira nian ne’ebe preokupa ho ezekuasaun Orsamentu Jeral estadu (OJE) 2020 hamutuk millaun $ 1,497,100.00 , tanba hela deit fulan rua.

“Deputadu/a sira hatene haree, hau sei Presidente Republika (PR), ha’u mai halo diskursu ida iha tribunal, Hau-nia diskursu hateten ita labele husu osan hira mak gasta ona, maibe husu saida mak nia halo ona”, responde PM, Taur Matan Ruak, liu husi plenaria Parlamentu Nasionál, Sesta (02/10).

Eis-gerileiru rejistensia no atual Xefe ezekutivu, Taur, hatutan se hakarak ezekusaun deit ne’e, lais i fasil, sé mak lahatene gasta osan, sá tan osan barak liu,  maibe gasta di’ak ne’e mak problema.

“Hau husu ba deputadu/a sira ajuda ami para gasta osan ho di’ak, ne’e diak liu duke ejiste bebeik de’it ona ba nivel diskusaun.  Iha nivel diskusaun lais ne’e di’ak liu, maibé to’o ikus tribunal dekontas tuir ita, tanba ne’e mak ha’u gasta ne’e’ neineik e beibeik, mais di’ak duke halai to’o ita monu”.  Dehan PM Taur. Emj1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *