FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

Deputadu Joaquim Sujere Fiskaliza Administrasaun Públika

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Bankada FRETILIN, Deputadu  Joaquim dos Santos, hateten Parlamentu Nasional (PN) tenki halo fiskalizasaun ba administrasaun públika sira hodi garantia komportamentu instítuisaun estadu.

Deputadu Joaquim dos Santos, hato’o kestaun ne’e ba jornalista sira, hafoin partisipa programa diskusaun meza redonda iha Salaun Kruz Vermelha, Kuarta (14/10).

“Fiskalizasaun iha administrasaun públiku atu garante komportamentu iha kada instituisaun, tanba dala barak liu mak halo fiskalizasaun ba projetu sira iha kraik”, tenik Deputadu ne’e.

Tuir Nia, intensaun kon-ba fizklizasaun refere prefere liu-ba ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020.

“Depois aprovsaun orsamentu ne’e parlamentu tenki halo fiskalizasaun hodi haree Governu ninia pedidu mai parlamentu aprova kona-ba ba Komisaun Anti Korupsaun ne’e kumpri duni ka la’e, se la kumpri parlamentu tenki halo intervensaun hodi hola parte ba fiskalizasaun polítika atu bele garante kualidade instituisaun ba lei sira”, dehan ne’e.

Programa diskusaun meza redonda organiza husi IRI (International Republican of Institute) partisipa entre Komisaun Anti Korupsaun (CAC-Sigla Português), FONGTIL no membru Parlamentu Nasionál  balun. Ana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *