FEATUREDGeralIkus LiuNews

Balibo Tenki Sai Espasu ba Ema Hato’o Lia-loós

Fahe Tutan

Naunil Media (Bobonaro),  Prezidente Conselho Imprenca  (CI-Sigla Português), Virgílio Da Silva Guterres, hateten akontesementu trajédia mosu iha Balibo, jornalista nain-lima mate loke mundu nian-matan, tanba ne’e ba oin tenki sai espasu ba ema hato’o lia los.

“Lia  los husi ne’e, iha tinan  45 liu-ba mundu tomak nonok mesmu sidadaun Reinu Unidu, Australiano no Nova Zelandez  ne’ebé servisu ba kanal meiu komunikasaun sosial  nian mate iha Balibo”, Presidente CI, Virgílio Da Silva Guterres, liu-husi nia diskursu iha selebrasaun aniversáriu, trajédia Balibo Five ba dala-45, Postu Administrativu Balibo, Kinta (15/10).

Nia konta tuir, hafoin akontese, ikus mai semana ida depois Prezidente Norte Amerikanu ba Indonézia, fó lisensa ba invzaun 07 Dezembru, mesmu iha ne’e Outubru 16 sira (jornalista) mate ona iha ne’e (Balibo) .

“Ida ne’e mak objetvu husi Conselho Impresenca (CI) no Centru Nasional Chega (CNC) kontinua komemora Balibo mesmu uluk ita koalia deklrasaun Balibo, maibé Balibo agora ba oin tenki sai espasu ba ita hato’o lia-loos, lia-loos ba jornalista sira no  ba ita-nia ukun nain sira”, tenik Nia.

Prezidente CI Virgílio hatutan,  selebrasaun aniversáriu Balibo Five dala-45  Conselho Imprenca ho Centro Nacional Chega (CNC) halo la’ós ema Balibo deit, maibé ba Timoroan tomak atu  hatene lia-loos ba mundu tomak.

Serimónia selebrasaun loron Balibo Five, partisipante sira kari ai-funan, diskusaun, expozisaun produtu jornalista no  hetan partisipa husi autoridade Balibo, estudante no komunidade Balibo durante loron 3 hahú 15 to’o 17 fulan Outobru ne’e.  Pau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *