FEATUREDGeralIkus LiuNews

Sekoms Realiza Formasaun Midia Digitalizasaun Ho literasia, Iha Iliomar

Fahe Tutan

Naunil Media (Lautem), Sekretariu Estadu ba Komunisaun sosial (SEKOMS), fó formasaun media dizitalisaun no literasia ba joventude sira iha, Suku Fuat, Postu Administrativu Iliomar, Munisípiu Lautem

Reprezentante SEKOMS, Marcelino da Cruz Monteiro, hateten, ohin loron Joven sira iha Suku Fuat, hetan materia di’ak kona-ba utilizasaun media sosial, saudavel hodi hapara informasaun falsu, sira ne’ebe publika iha Media Sosial. 

” Ohin loron joventude sira hetan materia di’ak kona-ba utilizasaun media sosial saudavel, karik hetan informasaun falsu labele públika tutan ka públiku, nune’e labele hamosu konflitu la violensia, tanbà dala barak sira asesu informasaun barak liu husi media sosial entaun balun los no balun sala,” Dehan Reprezentante SEKOMS Marcelino da Cruz,  ba Naunil Media,  iha Suku Fuat, tersa, (26/10).

Nia haktuir, husi programa ne’e, Sekoms, iha dever atu fo eduksau sivika ba joven sira no liu liu iha suku Fuat ne’e rasik.

” Sira hetan informasaun los ho lalos entaun sira konsumu fahe tutan ba sira nia maluk no familia sira entaun, husi Sekoms  nia dever atu fo edukasaun sivika ho formasaun, atu hasa’e kuinesimentu joventude sira nian , oinsa utiliza media sosial, karik hetan informasaun ladi’ak lalika fahe tutan” nia haktuir 

 Orador ba Materia Formasaun husi Jestor radio Komunidade Lospalos, Amu Paroquia Postu administrativu Iliomar, inklui mos  husi Sekoms nian.

“Ohin loron ita aprezenta matria husi radio komunidade Lauten nian kona-ba, Literasia Digital no mós media digital, orador husi amu paroku Iliomar nian, kona-ba etika komunikasaun, no orador ikus husi SEKOMS aprezenta, Vantagen husi media sosial ba joventude rasik.” Ivo

Tuir obsersaun geral ne’ebé jornalista Naunil observa iha tereinu, formadu sira antuziasmu tebes, akompana formasaun ne’e to’o remata. Ivo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *