AgrikulturaFEATUREDIkus LiuNews

MOKATIL Husu Horta Firme Defende Povu Kbiit Laek

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Movimentu Kamponezes Timor-Leste (MOKATIL) husu ba Prezidente Republika atu firme hodi defende povu kbiit laek sira, tanba povu iha área rural maioria vida agrikultura.

Kestaun ne’e hato’o husi Prezidente MOKATIL Helio Dias da Silva ba jornalista sira hafoin enkontru ho Xefe Estadu José Manuel Ramos Horta iha palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato Bairru Pite, Segunda (11/07).

“Ami mós husu ba Prezidente Repúblika nafatin firme liuliu defende povu kbiit Laek sira, ita nia povu ne’ebé mak iha area rural, tanba ita hotu hatene povu iha area rural maioria vida Agrikultura ne’e mak ami husu ba Prezidente Repúblika atu atensaun makaas ba assuntu ida ne’e liuliu ba setor produsaun sira”, dehan Prezidente MOKATIL.

Prezidente movimentu ne’e hatutan, Sira mós husu ba Prezidente Repúblika nia disponibilidade atu halo intervensaun polítika ruma ou komitmentu durante mandatu ne’ebé serimónia asembleia ne’e sei hala’o iha sentru Aileu.

“Ami mós husu ba Prezidente Repúblika tanba ami asembleia traballa nasionál ne’ebé mak sei konsentra masa kamponezes sira, husi Timor laran tomak ami husu Presidente nia disponibilidade para halo intervensaun polítika ruma no nia komitmentu durante nian mandatu, ne’ebé tuir planu ami sei halo iha sentru Aileu baibain ami bolu sentru formasaun lideransa kamponezes Francisco Xavier do Amaral, Prezidente Repúblika kontenti liuliu atu partisipa iha eventu ida ne’e”, katak Prezidente movimentu.

Helio Dias hateten, Sira mós rona rasik ona husi Prezidente Repúblika katak Xefe Estadu sei buka meius hotu-hotu dalan hotu-hotu, para oinsá atu ho Parseiru oin-oin atu apoiu kamponezes sira, no mós inan aman sira ne’ebé mak iha movimentu ne’e. Nune’e MOKATIL sei firme nafatin apoiu polítika Prezidente Repúblika nian liuliu kona-ba hasa’e ou haforsa ekonómia iha nivel baze.

Iha enkontru ne’e Prezidente Repúblika José Manuel Ramos Horta hateten, Prezidente  nu’udar orgaun ida ne’ebé mak asumi knaar atu serbí ba rai no povu ida ne’e, sei asumi funsaun  hodi buka atu re-inventa solusaun ruma para resposta ba Preokupasaun hirak ne’ebé hatama husi MOKATIL.

Prezidente Repúblika mós afirma katak iha koñesimentu di’ak tebes ba atividade ne’ebé MOKATIL halo iha TL, liuliu luta kontra ambitu pobreza iha zona rural sira. PR aproveita oportunidade ida ne’e atu subliña iha reuniaun ida ne’e katak Prezidente laiha kbiit finanseiru ne’ebé atu finansia ba proposta ne’ebé mak hatama, maibé Prezidente Repúblika sei re-enkamina proposta hirak ne’e ba governu liuliu ministeiriu sira ne’ebé mak iha relasaun ba servisu sosiais.  *JOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *