FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

Falur Aprezenta Situasaun Forsa Ba PR Horta

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Xefe Estadu Maior General Falintil Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Tenente General Falur Rate Laek, aprezenta Pontu Situasaun Forsa nian ba Prezidente Repúblika (PR) José Ramos Horta.

“Ne’e enkontru rutina baibain ne’ebé fó pontu-pontu situasaun ba Prezidente, situasaun mak dehan  forsa ninian aktividade rutina lor-loron ne’e saida, misaun kunpri ne’e saida i depois sira nia formasaun ne’e saida, sira nia relasaun ho kooperasaun teknika militár bilateral no multilateral”, dehan Tenente General ba jornalista sira hafoin enkontru ho Xefe Estadu iha palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato Bairru Pite, sexta (28/10).

Falur Rate Laek hatutan, Aktividade sira mak hanesan halo artikulasaun estrutura nia oinsá ko’alia kona-ba estratéjia saida mak iha para atu implementa lei no regulamentu sira ne’ebé validu no la’o hela iha institusaun F-FDTL nia laran, halo saida mak bele partisipasaun apoiu para depois agente seguransa sira seluk para estabiliza situasaun paz no estabilidade.

Nia hateten kooperasaun bilateral estratéjia ne’e barak iha Aerea nian ba formasaun iha Amérika, agora ba formasaun médiku sira iha Cuba, médiku sira ba iha Fiji, forsa marina sira ba iha Brazil prepara atu prense estrutura ida bolu autoridade matitima nasionál atu enkuadra rekerimentu foun atu halo reforma no rezerva sira.

Tenente General ne’e mós esplika kona-bá Aeroportu Baucau ne’ebé agora halo manutensaun no asegura komponente sira iha ne’ebá, iha faze preparasaun nia laran agora haree ekipamentu sira iha ne’ebá ne’e sira hetan formasaun para bele uza halo prosedimentu, regras sira ne’ebé bolu dehan norma de ezekusaun permanente.

“Tempu badak ha’u bolu nia komandu mai para halo aprezentasaun jerál ida mai ha’u para depois ha’u haree saida maka atu bele halo. Ne’ebé ita hein parseria ida ne’ebá ne’e kuandu lori aviaun ne’ebá mai karik ita halo servisu saida ita tenke prepara ona kondisoens regulamentu sira ne’e para ita bele halo jestaun ne’e ho di’ak para ema gaba ita dehan hatene ukun aan hatene dezenvolve nia forsa”, katak Tenente General. *Jos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *