FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

SEI Aprezenta Programa Prioridade Loron 120 ba Autoridades Munisipais

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Tersa (15/08) ne’e liu husi Salaun Hotel iha novo Turizmo, Sekretaria Estadu Igualdade (SEI), Elvina Sousa Carvalho, hala’o enkontru ho funsionariu sira no Autoridade Munisipal  sira  hodi aprezenta programa prioridade husi SEI nian ba loron 120, iha tinan ida ne’e.

Hafoin enkontru, ba jornalista sira, Sekretaria Estadu Igualdade, Elvina Sousa Carvalho, hateten atu introduz katak, hafoin iha loron 28 fulan Jullu Tinan 2023 Sekretaria estadu ba igualidade hanesan instituisaun estadu ne’ebe ho responsabilidade atu tau matan ba asuntus feto, labarik feto no komponente vulnerável seluk iha timor leste no liu-liu halakon desigualidade iha aspeto hotu-hotu.

Governante ne’e informa, SEI iha  programa prioridade sanulu resin haat (14) ne’ebe mak sei implementa iha loron 120 mak hanesan : Ida, Sosializasaun no sensibilizasaun kona ba rekomendasaun observasaun final CEDAW tinan 2023 nian husi komite CEDAW no seluk tan.

Ba daruak, vizita asosiasaun feto iha munisipiu Sira, datoluk mak solsializasaun ba planu asaun nasional kontra violensia bazeia ba jeneru tinan 2022-2023, Reve no adota deklarasaun maubisse datoluk, hakbiit partisipasaun feto iha politika”feto prontu lidera”iha eleisaun suku tinan 2023,  Enkontru ho parseiru desenvolvimento Sira.

Inkui revizaun planu estratejiku tinan 2023-2028, kontinua konsultasaun ba Revizaun lei kontra violasaun doméstica, finaliza paa SII  Toman 2024, Reve no halo revizaun ba mekanizmu fundus hakbiit feto, Selebrasaun loron eventual sira, Revizaun ba lei organika SEI no halo aprrzentasaun ba konsellu ministru, Revizaun ba lei traballu domestika no enkontru traballu jeneru nivel interministerial no munisipal iha fulan outubru.

Governante ne’e mos informa tan katak, ba feto Timor-Leste tuir relatóriu nebe mak  hatudu katak feto nebe sai sefe suku daudaun nee iha pursentu Lima no iha sefe Aldeia hamutuk pursentu Haat ida nee hatudu ona katak iha ona mudansa ba feto atu bele kandidata an hodi sai lideransa. Abhas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *