FEATUREDGeralIkus LiuSaude

Lahane Orientál Hakarak Suku Saudavel no Livre Husi Lixu

Fahe Tutan

Naunil Media (Díli), Problema lixu kontinua sai preukupasaun iha kapitál Dili, tanba komunidade balun la iha konsiensia no nafatin soe lixu arviru nune’e tempu udan kauza ba inundasaun hodi estraga sidadade Dili ninia furak.

Atu asegura paisajem sidadade Dili furak nafatin liu husi Konsellu Ministru (KM) aprova ona rezolusaun ida hodi obriga kada instituusaun estadu sira tantu autoridade lokál sira atu organiza nian komunidade limpeza iha kada idak ida nian Bairru hodi kontribui ba ambiente ne’ebé maka moos no sadavél no bele livre husi lixu.

Haree ba rezolusaun ne’ebé governu daulu lideradu husi Xefe Governu Taur Matan Ruak, rezolusaun ida ne’e , iha institusaun balun no autoridade suku sei implementa iha parte seluk balun la implenta limpeza jerál ne’ebé maka Vise Ministru Estatal Abilio José Caetano propoin ba Konsellu Ministru ne’ebé hetan aprovasaun iha tinan 2018.

Rezolusaun governu nian ida ne’e só uniku, Autoridade Lokál Suku Lahane Postu Administrativa Nain Feto, Munisipiu Dili, hamutuk ho nia komunidade maka kontinua submente tanba Xefe Suku Lahane Orientál Trindade Batista konsege organiza nia komunidade ho diak nune’e sira ho konsensia tomak hamos foer iha sira nia suku suku rasik.

Ho Objetivu ida katak suku Lahane Osidentál tenke livre husi lixu, no hakarak moris saudavel no ho ambiente ne’ebé maka moos.

“Komunidade suku Lahane Orientál, hamutuk aldeia 13, iha aldeia rua maka hetan moras Malaria ho Dengge, tanba kauza husi aldeia rua ne’e soe fo’er arbiru. Tanba ne’e ami iha hatudu konsensia iha kada Sesta feira ami sempre organiza malu halo limpeza nudar saida maka govenu aprova ona nune’e ami nia suku bele moos livre husi lixu, saudavél no ho ambiente ne’ebé maka moos”, dehan Xefe Lahane Orientál Trindade Batista ba Jornalista Naunil Media iha iha nia Knaar fain Sede Suku Lahane Orientál, Segunda (24/2).

Nia dehan, ida ne’e maka nudar Autoridade suku nia hakarak hodi organiza nia komunidade sira kada Sestasempre halo limpeza tanba moris saudavél mai husi ita ema nia asaun ne’ebé ne’ebé nia halo.

Tui Trindade katak, nia parte fó apresizasaun bo’ot ba nia komunidade sira tanba komunidade sira husi aldeia 13 koopera tebes ba limpeza jerál kada Sesta atu kontribui ba ambiente saudevel, no limpu hodi hadook an husi inundasaun no moras sira oin iha tempu udan.

Nia hatutan liu tan atu mantein paisajem Dili labele estraga husi lixu maka asaun emediatu ne’e tenke mai husi uma laran, maka sai.

“Tenke eduka ita nia komunidade hodi nia hela fatin tanba buat ida hijene ne’e mai husi uma laran rasik maka ita foin lori sai”,dehan Autoridade lokál suku Lahane Orientál ne’e.

Nia informa liu tan katak, lixu ne’ebé maka komunidade hamoos, tau iha fatin lixeira ne’ebé iha estrada ninin. Atu nue’e, kareta saneamentu husi munisípiu Díli bele raut.

Tridade hateten komunidade Suku Lahane Orientál kumpri tebes rezolusaun ne’ebé maka governu aprova kona-ba limpeza jerál nune’e mós tebes lei nuneiru 33/2008 kona-ba hijene ordem públiku nian.

“Tanba ita hare suku Lahanene orientál besik mós merkadu Taibesse. Tanba ne’e komunidade kada Sesta sempre halo limpeza jerál iha suku laran nune’e bele moris iha ambiente ne’ebé saudavél nafatin”, dehan Trinadade,

Iha parte seluk komunidade Lahane Orientál, João Guterres, hateten, husu komunidade ida-idak tenke hatudu konséinsia rasik hodi soe fo’er ba iha fatin lixu ne’ebé mak governu prepara ona.

“Ita ema tenke iha konsiénsia rasik, hodi labele so’e fo’er arbiru, nune’e bele hadook an husi moras. Se so’e lixu abiru moras mós sei daet lalais ba ita. Tanba tumpu agora dadaun udan. Entaun husu ba maluk komunidade sira labele so’e fo’er arbiru tenki soe iha lixu fatin.”dehan João. Ina/Leo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *