FEATUREDIkus LiuNewsSeguransa

Coliati : “Membru F-FDTL Tenke Disiplina Serví Estadu RDTL”

Fahe Tutan

Naunil Media (Dili), Xefe Estadu Maior FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL-Sigla Português), Coronel Calisto Santos ‘Coli-Coliati’, hateten membru sira F-FDTL tenke hatudu disiplina iha sosiedade nia lét hodi serví estadu Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL).

Xefe Estadu Maior F-FDTL, Coronel Coliati hateten asuntu ne’e ba jornalista hafoin atribuisaun sertifikadu ba formandu membru F-FDTL iha Metinaru, Segunda (02/03).  

“Ita bo’ot sira tenke iha responsablidade no  disiplina, ita bo’ot sira nia didikasaun hanesan militari, tantu loron ida ohin to’o ona finál komandu valoriza fó rekunesementu ba ita bo’ot sira nia servisu   didikasaun ne’ebé mak  kontribui   tebes ba instituisaun defeza”, deklara Coliati.   

Tuir Veteranu ne’e katak, materia ne’ebé mak formandu membru F-FDTL apriende  iha formasaun durante semana lima, sufisente ona bele eleva kuinesementu nune’e membru sira hodi aplika iha ida-idak ninia unidade.

“Ha’u  lori komandu nia naran husu ita bo’ot sira katak bainhira fila husi kursu ita bo’ot hatene saida maka ita boot sira aprende ona, atu nu’uné  labele haluan materia ne’ebé mak  inspektur sira hanorin durante ne’e. Materia sira ne’e mak hanesan liña de orientasaun ne’ebé mak sai mata dalan ba ita bo’ot sira bele hala’o iha imi nia misaun”, realsa Coliati.

Formasaun durante sema lima ne’e partisipa husi membru F-FDTL hamutuk na’in 68 husi unidade no komponente ne’ebe la hanesan. Pau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *