FEATUREDIkus LiuNewsPolitika

PR Lú Olo Promulga Millaun U$250 Hosi Fundu Petrolíferu

Fahe Tutan

Naunil Média (Díli), Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe de Jesus Amaral, informa Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres ‘Lu Olo’ promulga ona orsamentu montante hamutuk millaun U$ 250 hosi fundu petrolíferu ba governu konstitusionál da-ualu.

Hafoin Prezidente Repúblika promulga iha loron 06/04/2020, bazeia ba dekretu lei ne’ebé Parlamentu haruka ona ba no loron Kinta públika iha Jornal da Repúblika ho lei númeru 2/2020, 06 de Abríl.

Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe de Jesus Amaral ba jonalista sira iha uma fukun Parlamentu Nasionál, Tersa (07/04).

“Lei ne’e, vigora ona agora kabe ona ba governu bele rekorre ba fundu petrolíferu ho millaun U$ 250. Hosi millaun U$ 250 bele finansia ba atividade rua ne’e, ida ba kriasaun ba fundu Covid-19 nian ho millaun U$ 150 no millaun U$ 100 ba reforsa kofre estadu hodi finansia rejime duodésimál to’o aprovasaun orsamentu jerá estadu (OJE) 2020 nian”, informa PPN Arão.

Arão esplika, regra ezekusaun ba orsamentu millaun U$ 150 la aplika ba artigu 31 (autorizasaun ba realizasaun transferensia extraódinária hosi fundu petroliferu)  ne’ebé aprova hosi Parlamentu Nasionál.

“Agora kabe ona ba kompetensia governu nian atu jere ba millaun U$ 150 ba oCOVID-19 ne’e. Uza artigu 5 hosi lei ne’e nia koalia espesifiku oinsa ! Governu atu ezekuta fundu ba COVID-19 la aplika artigu 31 no 38 kona-ba lei orsamentu no jestaun finanseira ninian. Iha lei espesífiku ba artigu 5 ne’e mos hateten, kuando OJE 2020 prepara atu aprova ona, orsamentu millaun U$ 250 ne’e tenke inklui iha OJE 2020 nian”, teniak Arão.  

Nia dehan, ba orsamentu millaun U$ 100 atu tau iha kofre estadu implementa nafatin tuir rejíme duodésimál ne’ebé regula iha artigu 31 kona-ba lei orsamentu no jestaun finanseira ne’e.

Parlamentu Nasionál aprova ona pedidu levantamentu ne’e iha Kinta (02 Abríl 2020) no iha Sexta-feira (03 Abríl 2020) no haruka ba prezidente Republika, Francisco Guterres ‘Lu-olo’ e hetan ona promulgasaun. Ana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *