FEATUREDIkus LiuNegosiuNews

AIFAESA Hala’o Inspeksaun Ba Material Konstrusaun Loja Sira Iha Lautém

Fahe Tutan

Naunil Media (Lautém), Autoridade Inspeksaun Fiskalizasaun Aktividade Ekonomia Sanitaria Alimentar (AIFAESA) inspeksaun ba folin material konstrusaun loja Xinés sira iha Munisípiu Lautém, tanba simu reklamasaun hosi komsumidór sira, katak nain ba loja sira hasa’e folin sasan.

“Ohin, ami halo inspeksaun ba loja Xinés sira nian, bazeia ba reklamasaun hosi komsumidór katak folin materiál konstrusaun balun folin la normal, Presu espekulasaun halai ba prosesu kriminal bazeia ba dekretu lei númeru 4/2011. Prosesu parte investigasaun munisípiu Lautém nian mak sei notifika tuir prosesu ne’ebe iha”, hateten xefe operasionál AIFAESA, João Cansio Franco Morato, ba Naunil Media hafoin hala’o inspeksaun ba loja Xinés sira iha aldeia Bemoris, postu administrativu Lospalos, Munisípiu Lautém, Sesta (29/05).

Xefe  operasional AIFAESA João  , hatutan “Emprezariu sira ne’ebé inventa folin folin sasan, komsimunidór sira bele hato’o keixa dieritamente ba  Polísia investigasaun munisípiu Lautém hodi prosesa tuir lei ne’ebé mak  iha, tamba inventa folin sasan ne’e kontra lei”.

Ekipa operasional hosi  AIFAESA sei kontinua  halo inspeksaun ba loja sira iha munisípiu Lautém bainhira hetan reklamasaun hosi komsumidór sira liu-liu ba  emprezáriu ne’ebé mak hasa’e folin  la tuir normal. Latu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *