FEATUREDIkus LiuNewsSaude

COVID-19 : Asosiasaun Serfutilos Apoiu Ekipamentu Prevensaun ba Komunidade iha Lautém

Fahe Tutan

Naunil Media (Lautém), Tersa (09/06) ne’e, Asosiasaun Serfutilos apoiu ekipamentu Sanitária hanesan meius ida ba prevensaun COVID-19 ba Igreja, Sentru Saúde Internamentu (SSI) no komunidade sira iha merkadu tradisionál munisípiu  Lautém.

“Asaun ida ne’e halo hodi responde no kombate  Surtu COVID-19 iha munsípiu Lautém. Ekipamentu sira mak hanesan balde, sabaun fase liman no tanke bee.  Hosi sasan hirak ne’e tau mos iha balija entrada munsípiu Lautém, suku Ililai, suku Laivai, Sentru Saúde Lautém no merkadu tradisionál Lautém”, Responsavel Asosiasaun Serfutilos, Julio da Silva Freitas, ba jornalista sira iha postu administrative Lautén.

Julio haktuir, atvidade distribuisaun material prevensaun ne’e ba dala tolu, iha postu admnistrativu Lautén, munisípiu Lautém.  

“Iha igreja Cristo Rei Lautén inklui mos panpletu sira kona-ba prevensaun Surtu COVID-19. Sasan sira ne’e fahe mos ba  suku 10 no aldeia 40 iha postu Admnistrativu sira iha Lautém.  Apoiu  sira ne’e  hosi Governu Australia ba NGO Serfutilos no Asosiasaun sira ho osan dois mill hodi hola material prevensaun hirak ne’e”, esplika Nia.

Reprejentante xefe Sentru Saúde Internamentu Lautém, Zilberto Cardoso, apresia ba asosiasaun Serfutilos ne’ebé apoiu materiál prevensaun hodi konbate Surtu COVID-19.

“Sasan hirak fó ba Sentru Saúde ne’e uza hosi komunidade sira ne’ebé mai halo tratamentu”, tenik Nia,  

Materiál prevensaun sira ne’e, Serfuilos  sei kontinua fahe mos ba Postu Saúde sira iha postu admnistrativu Lautém. Latu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *