EdukasaunFEATUREDIkus LiuNews

UNPAZ Prontu Koopera Ho Família Hosi Matebian ‘Henrique Maia Soares’

Fahe Tutan

Naunil Media (Dili), Reitór Universidade da Paz (UNPAZ), Adolmando Amaral, deklara prontu koopera ho família hosi matebian hodi halot isin mate ‘Henrique Maia Soares’ tuir lisan ka kultura Timór nian.

“UNPAZ ho família matebian laiha problema, maibé tanba  deit matebian ne’e mai mate iha aréadór universidade nian, entaun universidade prontu toma responsabilidade ho problema ne’e”, Reitór Universidade da Paz (UNPAZ), Adolmando Amaral, ba jornalista sira iha UNPAZ, Segunda (22/06).  

Reitór UNPAZ informa, Universidde mos dadaun submete ona nia estudante ne’ebé sai sasin ba akontesementu ne’e iha komandu polísia munisipiu Díli.

“Hau nia estudante sira ne’e atu kolia sala ka los depende ba prosesu investigasaun, tanba  ema ne’e mate iha areadór universidade nian. Monu mak mate mos ami lahetene no estudante mak oho mos ami la hatene, ka sira ho sira mak oho malu iha liur mak mai soe iha ne’e ita la hatene” teniak Reitór UNPAZ ne’e.  

Nune’e Adolmando husu ba família no públiku atu pasiensia hodi kontinua hein rezultadu prosesu investigasaun ne’ebé lao hela.

Nia esplika, estudante sira ne’ebé toba iha universidade mai husi grupu rua nulu-resin-ne’en, iha ne’ebe kada grupu reprezenta hosi ema nain-5.

Tuir obsesvasaun Naunil Media iha kampus UNPAZ, nota katak matebian nia isin mate tau iha resintu universidade nian kuaze oras ida no hetan seguransa husi PNTL munisípiu Díli no Batallaun Orden Públiku (BOP). Jjf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *